Comparteix:

2022-Informe de seguiment del centre

Llistat d'evidències dels sis estàndards de l'informe:

 

Llistat d'evidències:

E.1.1 Guies docents de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.2 Memòria de modificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.3 Informe de modificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.4 Web dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EPSEB

E.1.5 Estudiantat per via, nota i ordre d'accés del grau

E.1.6 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2021-2022 candau

E.1.7 Enllaç a la Normativa Acadèmica de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)

E.1.8 Enllaç a l'apartat de Normatives al web de l'Escola

E.1.9 Enllaç a l'apartat Normatives de les pràctiques en empresa al web de l'Escola

E.1.10 Memòria de la doble titulació entre el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria Civil aprovada pel Consell de Govern

E.1.11 Itinerari recomanat per a la doble titulació entre el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria Civil

E.1.12 Guies docents de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.13 Memòria de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.14 Informe de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.15 Coordinació docent del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2021-2022 candau

E.1.16 Estat de les titulacions (Marc VSMA)

E.1.17 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació al curs 2021-2022

E.1.18 Criteris d’admissió del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.19 Memòria de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.20 Informe de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.21 Reglament d'organització i funcionament de l’Escola

E.1.22 Membres de la Comissió Acadèmica de l'Escola

E.1.23 Acords de la Comissió Acadèmica de l'Escola

E.1.24 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.25 Convocatòria de reunions amb l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació candau

E.1.26 Convocatòria de reunions amb el professorat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació candau

E.1.27 Composició de la Comissió d’Avaluació de propostes de treballs de fi de màster candau

E.1.28 Plataforma informàtica per a l'aprovació de propostes de treball de fi de màster intranet

E.1.29 Pàgina de la intranet per a l'elaboració de propostes de treball de fi de màster intranet

E.1.30 Sessions informatives sobre els graus i els màsters

E.1.31 Memòria de verificació del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.1.32 Informe de verificació del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.1.33 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació al curs 2021-2022

E.1.34 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació 

E.1.35 Reunions realitzades amb l’estudiantat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació durant el curs 2021-2022 candau

E.1.36 Reunions realitzades amb el professorat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació durant el curs 2021-2022 candau

E.1.37 Memòria de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.38 Informe de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.39 Perfil d'ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.40 Criteris d’admissió del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.41 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.42 Convocatòria de reunions realitzades amb l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l'Edificació candau

E.1.43 Convocatòria de reunions realitzades amb el professorat del màster universitari en Gestió de l'Edificació candau

E.1.44 Memòria de verificació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.45 Informe de verificació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.46 Criteris d'accés al màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.47 Perfil d'ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.48 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 

E.1.49 Convocatòria de reunions realitzades amb l'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals candau

E.1.50 Convocatòria de reunió amb els coordinadors del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals candau

Llistat d'evidències:

E.2.1 Enllaç a la informació sobre els estudis al web del centre

E.2.2 Enllaç a la informació sobre la matrícula al web del centre

E.2.3 Enllaç a les guies d’assignatures al web del centre

E.2.4 Enllaç a la informació sobre calendaris acadèmics al web del centre

E.2.5 Enllaç a la informació sobre els horaris lectius al web del centre

E.2.6 Enllaç a la informació sobre el suport i l'orientació a l'estudiantat al web del centre

E.2.7 Enllaç a la informació de les sessions d'acollida a l'estudiantat de nou accés de grau i de màster al web del centre durant el 2021-2022

E.2.8 Enllaç a la informació sobre els tràmits administratius que es poden dur a terme a l'EPSEB

E.2.9 Enllaç a les normatives acadèmiques al web del centre 

E.2.10 Informació relativa al professorat del centre intranet

E.2.11 Quadre de comandament del centre

E.2.12 Enllaç a la informació sobre pràctiques en empresa adreçada a l'estudiantat i que consta al web del centre

E.2.13 Enllaç a la informació sobre pràctiques en empresa adreçada a les empreses interessades i que consta al web del centre

E.2.14 Enllaç al pla d’Orientació Professional al web del centre

E.2.15 Enllaç a la informació sobre mobilitat al web del centre

E.2.16 Enllaç a la informació sobre els Treballs de fi d'estudis al web del centre

E.2.17 Aplicació de gestió dels Treballs de fi d'estudis intranet

E.2.18 Informació sobre Igualtat i perspectiva de gènere al web del centre

E.2.19 Enquesta de satisfacció a l'estudiantat

E.2.20 Compte Twitter EPSEB

E.2.21 Compte Instagram EPSEB

E.2.22 Compte Facebook EPSEB

E.2.23 Canal Youtube EPSEB

E.2.24 Grup a Linkedin EPSEB

E.2.25 Quadre de comandament del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.2.26 Quadre de comandament del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.2.27 Quadre de comandament del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació

E.2.28 Quadre de comandament del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.2.29 Quadre de comandament del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.2.30 Quadre de comandament del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.2.31 Enllaç al portal de dades dels estudis al web del centre

E.2.32 Memòries acadèmiques del centre

E.2.33 Ocupabilitat i formació universitària en l’àmbit de la construcció (2021-2023)

E.2.34 Qüestionari al col·lectiu ocupador per conèixer la seva percepció sobre l’adequació de la formació universitària de les persones titulades recents a les seves necessitats (2021)

E.2.35 Enquestes dels ocupadors AQU Catalunya als estudis de grau 2020

E.2.36 Enquestes dels ocupadors AQU Catalunya als estudis de màster 2020

E.2.37 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del GATE al web del centre

E.2.38 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del GEGG al web del centre

E.2.39 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUCAE al web del centre

E.2.40 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUDIATEC al web del centre

E.2.41 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUGE al web del centre

E.2.42 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUPRL al web del centre

E.2.43 Certificat del disseny del SGIQ del centre

E.2.44 Documentació del SGIQ del centre

E.2.45 Política de qualitat del centre

E.2.46 Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions)

E.2.47 Enllaç al web de l'Escola

E.2.48 Díptic informatiu del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.2.49 Díptic informatiu del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.2.50 Díptic informatiu del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.2.51 Díptic informatiu del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.2.52 Díptic informatiu del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.2.53 Díptic informatiu del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Llistat d'evidències:

E.3.1 Certificat del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.3.2 Enllaç a la documentació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.3.3 Enllaç al procés de recollida i anàlisi de resultats

E.3.4 Memòria acadèmica del centre

E.3.5 Quadre de comandament de l’EPSEB

E.3.6 Enllaç als informes de seguiment i als autoinformes d’acreditació de les titulacions del centre

E.3.7 Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.3.8 Enllaç a les enquestes de satisfacció de l'estudiantat al web de l'Escola

E.3.9 Enllaç a les enquestes de satisfacció dels titulats i titulades al web de l'Escola

E.3.10 Enllaç a les enquestes d'inserció laboral al web de l'Escola

E.3.11 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.3.12 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.3.13 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació

E.3.14 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.3.15 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.3.16 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.3.17 Enllaç a la bústia d’incidències i suggeriments

E.3.18 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2021-2022 del GATE, del GEGG i del MUPRL candau

E.3.19 Enquesta de satisfacció als titulats i titulades de grau i màster per part de la UPC

E.3.20 Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.3.21 Aplicació del pla de Millora del centre intranet

Llistat d'evidències:

E.4.1 Portal de la producció científica del personal investigador de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

E.4.2 Grups de recerca del professorat del centre

E.4.3 Normativa del treball de fi d'estudis

E.4.4 Rúbrica d'avaluació del treball de fi d'estudis

E.4.5 Llistat de l'evolució del professorat al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.4.6 Pla de formació del professorat de la UPC

E.4.7 Informe de participació del professorat de l'EPSEB als cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) durant el curs 2021-2022 candau

E.4.8 Resolució d'ajuts per a la millora de l’equipament docent 2021 candau

E.4.9 Resolució d'ajust per a la millora de l'equipament docent 2022 candau

E.4.10 Convocatòries d'ajuts a la millora i innovació docent de la UPC

E.4.11 Resolució d'ajuts a la millora i innovació docent per part de la UPC

E.4.12 Llistat de l'evolució del PDI al grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.4.13 Règim de dedicació del PDI

E.4.14 Enllaç a la normativa sobre les funcions dels coordinadors d'assignatures

E.4.15 Enquesta específica de l'EPSEB a l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació candau

E.4.16 Comparativa entre els resultats obtinguts de les enquestes específiques de l'EPSEB realitzades a l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació, l'estudiantat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació i el màster universitari en Gestió de l'Edificació candau

E.4.17 Llistat de l'evolució del PDI al màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.4.18 Recursos i cursos encarats a recolzar la producció científica del personal investigador de la UPC per part del Servei de Biblioteques

E.4.19 Enquesta específica de l'EPSEB a l'estudiantat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació candau

E.4.20 Llistat de l'evolució de professorat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.4.21 Enquesta específica de l'EPSEB a l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l'Edificació candau

E.4.22 Llistat de l'evolució de professorat del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.4.23 Portal de la producció científica del personal investigador de la Universitat Pompeu Fabra

E.4.24 Portal de la producció científica del personal investigador de la Universitat de Barcelona

E.4.25 Portal de recerca de les tres universitats participants al màster al web de l'EPSEB

E.4.26 Guies docents dels estudis del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos Laborals

E.4.27 Llistat de l'evolució del professorat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Llistat d'evidències:

E.5.1 Procés per al suport i orientació a l'estudiantat

E.5.2 Enllaç al lloc web del pla d’Acció Tutorial, del pla d’Acollida i del pla de Mentoria

E.5.3 Enllaç al pla d’Acció Tutorial, al pla d’Acollida i al pla de Mentoria derivats del SGIQ

E.5.4 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l’estudiantat de grau (català)

E.5.5 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l’estudiantat de màster (castellà)

E.5.6 Horari de l'equip directiu per a l'atenció a l'estudiantat

E.5.7 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en fase inicial i fase no inicial intranet

E.5.8 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en estudiantat de baix rendiment intranet

E.5.9 Enllaç al lloc web del pla de Mentoria

E.5.10 Enquesta de satisfacció de l’estudiantat

E.5.11 Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

E.5.12 Procés per a la gestió de l’orientació professional

E.5.13 Pla d'Orientació Professional EPSEB a la secció Informació acadèmica del web de l'Escola

E.5.14 Pla d'Orientació Professional de l’EPSEB 2020-2022

E.5.15 Enquesta de satisfacció dels titulats i titulades realitzada per la UPC

E.5.16 Programa de cooperació educativa Empresa i recerca

E.5.17 Borsa de pràctiques del centre

E.5.18 Procés de Gestió de les pràctiques externes

E.5.19 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2021-2022 del GATE, del GEGG i del MUPRL candau

E.5.20 Enquesta de satisfacció dels egressats i de les egressades de grau 2020-2021

E.5.21 Enquesta de satisfacció dels egressats i de les egressades de màster 2020-2021

E.5.22 Lloc web del servei d’Igualtat a l'EPSEB

E.5.23 Lloc web del servei d'Inclusió a l'EPSEB

E.5.24 Pla d'Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.5.25 Pla d'Igualtat de l'EPSEB

E.5.26 Procés per a la gestió i millora dels recursos materials

E.5.27 Llistat de laboratoris i tallers de l’EPSEB

E.5.28 Lloc web de la Biblioteca de l’EPSEB

E.5.29 Dades d’ús i satisfacció de la biblioteca per part de l’estudiantat de l’EPSEB 2018-2019

E.5.30 Gestió i reserva d'espais i equipaments del centre intranet

E.5.31 Enllaç a l'apartat de Qualitat del web de l'Escola on es recullen les enquestes realitzades

E.5.32 Enllaç a l'apartat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació on hi ha els enllaços a les diferents enquestes

E.5.33 Enllaç a l'apartat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica on hi ha els enllaços a les diferents enquestes

E.5.34 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació on hi ha els enllaços a les diferents enquestes

E.5.35 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació on hi ha els enllaços a les diferents enquestes

E.5.36 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Gestió de l'Edificació on hi ha els enllaços a les diferents enquestes

E.5.37 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals on hi ha els enllaços a les diferents enquestes

E.5.38 Gestió i millora dels recursos materials de l'Escola durant el 2021 candau

E.5.39 Relació d’actuacions de millora dels espais i equipaments dutes a terme a l’EPSEB

E.5.40 Enquesta de satisfacció al professorat

E.6.1 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.6.2 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació durant el curs 2021-2022 candau

E.6.3 Quadre de comandament del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.4 Aplicació de gestió del TFG/TFM intranet

E.6.5 Llistat de treballs de fi de grau defensats al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació durant el curs 2021-2022 candau

E.6.6 Modificació de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la UPC

E.6.7 Enllaç a l'apartat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.8 Enllaç a les enquestes realitzades a l'estudiantat a l'apartat Qualitat del web de l'Escola

E.6.9 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades de grau de l'Escola

E.6.10 Guia docent de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.11 Criteris d’avaluació dels treballs de fi de grau i de màster

E.6.12 Memòria de modificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.13 Enquestes d'inserció laboral als titulats i titulades del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.14 Ocupabilitat i formació universitària en l’àmbit de la construcció (2021-2023)

E.6.15 Resultat de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.6.16 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica durant el curs 2021-2022 candau

E.6.17 Llistat de treballs de fi grau defensats al grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica durant el curs 2021-2022 candau

E.6.18 Quadre de comandament del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.19 Enllaç a l'apartat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.20 Enquestes als titulats i titulades realitzades per l'Escola a l'estudiantat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.21 Guia docent de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.22 Enquestes d'inserció laboral als titulats i titulades del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.23 Resultat de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació candau

E.6.24 Llistat de treballs de fi de màster defensat al màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació durant el curs 2021-2022 candau

E.6.25 Quadre de comandament del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.26 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.27 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades de màster de l'Escola

E.6.28 Enllaç a les enquestes als titulats i titulades al web de l'Escola

E.6.29 Enquestes de satisfacció realitzades per AQU Catalunya als titulats i titulades

E.6.30 Enquestes de satisfacció als titulats i titulades realitzades per l'Escola

E.6.31 Enquestes d'inserció laboral al portal d'Estudis de les Universitats Catalanes d'AQU Catalunya

E.6.32 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.33 Enquestes d'inserció laboral d'AQU Catalunya als titulats i titulades de màster

E.6.34 Enquestes d'inserció laboral d'AQU Catalunya als titulats i titulades a nivell de gènere

E.6.35 Enquestes als ocupadors realitzades per AQU Catalunya per conèixer la seva opinió

E.6.36 Enquestes d'inserció laboral als titulats i titulades de màster del centre realitzades per la UPC

E.6.37 Enllaç a l'aparat del web de l'Escola amb les diferents enquestes d'inserció laboral als titulats i titulades

E.6.38 Resultat de les assignatures del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació candau

E.6.39 Llistat de treballs de fi de màster defensats al màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació candau

E.6.40 Quadre de comandament del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.6.41 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.42 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.6.43 Resultat de les assignatures del màster universitari en Gestió de l'Edificació candau

E.6.44 Llistat de treballs de fi de màster defensat al màster universitari en Gestió de l'Edificació candau

E.6.45 Quadre de comandament del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.6.46 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Gestió de l'Edificació on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.47 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.6.48 Resultat de les assignatures del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals candau

E.6.49 Llistat de treballs de fi de màster defensats al màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals candau

E.6.50 Quadre de comandament del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.51 Enllaç a l'apartat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.52 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.53 Guia docent de l'assignatura 'Pràctiques externes' del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals