Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Plans d'estudis / Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

Dades generals

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Cal estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

 • Arquitectura tècnica o grau en Enginyeria d'Edificació.
 • Enginyeria tècnica d'Obres Públiques.
 • Altres (condicionat a la formació prèvia).

Podran accedir al màster sense necessitat de cursar complements de formació, els candidats que estiguin en possessió d'un títol de l'àmbit de l'arquitectura, l'edificació i l'enginyeria civil.

Tot i que no està previst l'accés al màster amb titulacions diferents de les esmentades anteriorment, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió per a aquells estudiants que accedeixin amb una titulació que no acrediti la suficient formació en l'àmbit de l'edificació, establint en aquest cas els complements de formació necessaris, que no excediran els 30 ECTS.

 

Documentació exigida: títol universitari, expedient acadèmic i currículum professional.

Criteris d'admissió
 • Expedient acadèmic del candidat
 • Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster
 • Currículum
 • Carta de motivació
 • Altres mèrits: coneixements d'anglès (nivell B-2) opcional
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 05/05/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

Les sortides naturals dels titulats del màster seran sempre la incorporació en equips de treball, ja sigui com a responsable o com a tècnic expert de temes de:

 • Gestió de la Conservació i el Manteniment del Patrimoni Immobiliari
 • Direcció i Gestió de Projectes
 • Eficiència Energètica i Arquitectura Bioclimàtica
 • Consultoria, Assessorament i Auditories Tècniques
 • Redacció i Desenvolupament de Projectes Tècnics
 • Gestió Tècnica de l’Edifici en fase d’Ús i Manteniment
 • Gestió de la Producció de l’Edificació
 • Noves Tecnologies aplicades a l'Edificació
 • Rehabilitació de l'Edificació Existent
 • Estudis d’Impacte Ambiental i Auditoria Energètica
 • Administració Pública
 • Recerca i Docència
Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques
 • Capacitat d’innovació: comprensió de les raons i dels mecanismes del canvi tecnològic i tècnic.
 • Reconèixer els materials i les tècniques de construcció de cada període històric i valorar la seva influència en el disseny arquitectònic.
 • Coneixement dels principis físics en els àmbits tèrmic, lumínic i acústic.
 • Capacitat per a la modelització de processos físics i la resolució mitjançant mètodes numèrics.
 • Capacitat per descriure fenòmens d’intercanvi de calor, percepció tèrmica, qualitat de l'aire interior, ventilació, condicions d’il·luminació i propagació i control del soroll.
 • Capacitat per dissenyar instal·lacions de climatització, aparells elevadors, sistemes de seguretat i vigilància, instal·lacions domòtiques i xarxes de comunicació i informació.
 • Capacitat per gestionar les instal·lacions, els seus costos i el seu manteniment.
 • Capacitat per a la realització i gestió de projectes d’instal·lacions.
 • Capacitat per modelitzar estructures d’edificació i avaluar-ne la seva capacitat portant.
 • Capacitat per avaluar el comportament d'un sòl en funció de les seves característiques i del tipus de cimentació.
 • Capacitat per dissenyar i dimensionar reforços d’elements estructurals.
 • Coneixement de les característiques de l’acció sísmica i aplicació de la normativa vigent al càlcul sísmic d’estructures d’edificació.
 • Coneixement i aplicació dels conceptes bàsics del pretesat amb armadura posttesada.
 • Adquirir coneixements sobre el comportament tèrmic i l'eficiència energètica dels edificis existents.
 • Dissenyar una guia metodològica per afrontar el coneixement i la diagnosis d’un edifici i la seva posterior rehabilitació.
 • Comprendre les claus del procés de documentació històrica d’edificis.
 • Dissenyar una intervenció de rehabilitació amb la base històrica suficient per preservar els valors funcionals, tècnics, artístics i històrics de l’edifici.
 • Aplicar les tècniques avançades d’aixecament gràfic d’edificis en el reconeixement dels edificis existents.
 • Adquirir coneixements sobre les tècniques de caracterització de materials i la resolució de problemes concrets relacionats.
 • Capacitat per analitzar i aplicar els processos d’anàlisis estudiats en la resolució de problemes concrets en l'àmbit de l’edificació existent, fins a la conclusió d'un diagnòstic.
 • Adquirir metodologia d’avaluació a partir de dades observades o mesurades i dels resultats de processos d’anàlisi amb suports numèrics.
 • Coneixement sobre les tècniques específiques per a la correcció de lesions i millora dels edificis existents.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits per a la redacció dels projectes de rehabilitació corresponents.
 • Capacitat par modelitzar problemes numèrics.
 • Capacitat per implementar models.
 • Capacitat per prendre decisions a partir de les anàlisis de resultats.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Centre docent UPC
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Responsable acadèmic del programa
Laia Haurie Ibarra
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

Pla d'estudis

Assignatures crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre

Enginyeria en l'Arquitectura dels S. XX i XXI Obre PDF

Enginyeria en l'Arquitectura dels S. XX i XXI

5 Obligatòria

Estructures d'Edificació Obre PDF

Estructures d'Edificació

5 Obligatòria

Fenòmens Físics en l'Edificació Obre PDF

Fenòmens Físics en l'Edificació

5 Obligatòria

Instal·lacions Avançades Obre PDF

Instal·lacions Avançades

5 Obligatòria

Introducció a la Rehabilitació de la Edificació Existent Obre PDF

Introducció a la Rehabilitació de la Edificació Existent

5 Obligatòria

Models de Predicció en l'Edificació Obre PDF

Models de Predicció en l'Edificació

5 Obligatòria
Segon quadrimestre

Acústica Arquitectònica i Mediambiental Obre PDF

Acústica Arquitectònica i Mediambiental

5 Optativa

Construcció en Fusta al Segle XXI Obre PDF

Construcció en Fusta al Segle XXI

5 Optativa

Evolució i Control d'Incendis en Edificis Obre PDF

Evolució i Control d'Incendis en Edificis

5 Optativa

Gestió de l'Edifici Mitjançant la Modelització d'Informació per a la Construcció (BIM) Obre PDF

Gestió de l'Edifici Mitjançant la Modelització d'Informació per a la Construcció (BIM)

5 Optativa

Instal·lacions de Valor Afegit en Ciutats Intel·ligents i Edificis Intel·ligents Obre PDF

Instal·lacions de Valor Afegit en Ciutats Intel·ligents i Edificis Intel·ligents

5 Optativa

Noves Tècniques Industrialitzades Aplicades a la Construcció Obre PDF

Noves Tècniques Industrialitzades Aplicades a la Construcció

5 Optativa

Reducció, Reutilització i Reciclatge en la Construcció Obre PDF

Reducció, Reutilització i Reciclatge en la Construcció

5 Optativa
Tercer quadrimestre

Eficiència Energètica i Energies Renovables Obre PDF

Eficiència Energètica i Energies Renovables

5 Optativa

Gestió i Alternatives del Patrimoni Edificat Obre PDF

Gestió i Alternatives del Patrimoni Edificat

5 Optativa

Materials Avançats en la Construcció Obre PDF

Materials Avançats en la Construcció

5 Optativa

Modelatge Avançat per a Processos Constructius Obre PDF

Modelatge Avançat per a Processos Constructius

5 Optativa

Tecnologies Edificatòries i Materials de Baix Impacte Ambiental Obre PDF

Tecnologies Edificatòries i Materials de Baix Impacte Ambiental

5 Optativa

Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic Obre PDF

Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic

5 Optativa

Treball de Fi de Màster Obre PDF

Treball de Fi de Màster

20 Projecte
Opencourseware