Comparteix:

La teva opinió compta

Mitjançant un formulari podràs gestionar qualsevol tipus d'incidència: enviar una queixa, una reclamació, un suggeriment i/o una felicitació sobre els serveis de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona: 


FORMULARI

  

En el cas d'incidències (queixa, reclamació, suggeriment, felicitació) de l'àmbit docent, és a dir, aquelles relacionades amb el contingut, forma i desenvolupament de les assignatures a les quals estàs matriculat, aquest és el recorregut que has de seguir per a la seva resolució:

    • En primera instància pots recórrer al professorat de l'assignatura per tal de resoldre la situació.
    • En el cas que no s'hagi resolt, podràs recórrer a la persona responsable de l'assignatura.
    • En el cas que tampoc s'hagi resolt la situació, podràs recórrer, prèvia sol·licitud, al cap d'Estudis, que en un termini de 10 dies hàbils, haurà de respondre't la sol·licitud.
    • Si la resolució no és satisfactòria, podràs recórrer, prèvia sol·licitud, al director o directora del centre.
    • Si encara la resolució tampoc fos satisfactòria podràs recórrer, en alçada, al rector.

En el cas d'incidències (queixa, reclamació, suggeriment, felicitació) d'àmbit acadèmic i/o administratiu, la cap del Servei de Suport i Gestió les farà arribar a qui tingui la competència resolutòria o bé resoldrà les que siguin de caràcter informatiu, en un termini màxim de 10 dies hàbils, sigui quin sigui el canal de recollida.