Comparteix:

Pràctiques en empreses - Informació per a l'estudiantat

L'objectiu de les pràctiques externes és la de poder aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la vostra formació acadèmica, afavorir l'adquisició de competències per a l'exercici d'activitats professionals, i obtenir una experiència pràctica que millori la vostra ocupabilitat i la vostra inserció al mercat de treball.

Aquestes pràctiques es poden fer en empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.

Es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant.

La tramitació del conveni s'ha d'iniciar com a mínim 10 dies abans de la data d'inici de la pràctica.

Els convenis s'han de signar per quadrimestre:

1r quadrimestre: del 16 de setembre al 31 de gener
2n quadrimestre: del 7 de febrer al 10 de setembre de l'any següent

Atès el caràcter formatiu d'aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral. Com a norma general, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d'antiguitat ni eximeix del període de prova.

Per tal de garantir que la formació rebuda estigui relacionada amb les competències i coneixements a adquirir en els estudis cursats, el tutor o la tutora de l'empresa proposarà un projecte formatiu que haurà de ser validat pel tutor o la tutora de la UPC.

Tot seguit us detallem tota la informació relacionada amb les pràctiques acadèmiques externes:

Manual i documentació de la plataforma Borsa de Pràctiques

  Accés a la plataforma Borsa de Pràctiques

 

Tot seguit us detallem el procediment que heu de seguir per tal de poder signar un conveni de pràctiques amb una empresa:

   Seguretat de l'estudiantat

 

Responsable de la informació, dades de contacte i horari d'atenció