Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitats de pràctiques

Pràctiques curriculars

 • Són activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis de la titulació.
 • Són de caire optatiu (excepte en el cas del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals que són obligatòries).
 • Han d'estar vinculades als continguts formatius del pla d'estudis de la titulació.
 • S’han de matricular i pagar les taxes corresponents.
 • Tenen assignat un tutor o tutora acadèmic i un tutor o tutora de l’entitat col·laboradora.
 • Seran avaluades tant per part del tutor o tutora de l’entitat col·laboradora com pel tutor o tutora acadèmic, i la qualificació serà introduïda a l’expedient acadèmic.
 • El nombre màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 700 hores (màxim 20 hores setmanals en període lectiu). Si només queden pendents de finalitzar dues assignatures i/o el TFG o TFM, el nombre d'hores de pràctiques es podran ampliar fins a 900 hores.
 • L'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals podrà fer jornades de fins a 6 hores diàries prèvia autorització del cap d'estudis.
 • L'EPSEB ha establert que el preu mínim per hora de pràctiques serà de 8 €, i el preu màxim serà de 20 €.
 • No existeix el concepte de període de prova.

 

Pràctiques extracurriculars

 • Tenen les mateixes condicions que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d'estudis de la titulació, ni són incorporades a l’expedient acadèmic. No obstant això, sí s’incorporen al Suplement Europeu del Títol.
 • No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

Pràctiques vinculades a un TFG/TFM

 • La realització de les pràctiques externes vinculades a un TFG/TFM exigeix la matrícula del treball i el pagament de les taxes corresponents. En aquest cas el TFG/TFM es desenvolupa majoritàriament en l’entitat col·laboradora. Serà una estada continuada i en un horari i període concret.
 • Tenen assignat un tutor o tutora acadèmic i un tutor o tutora de l’entitat col·laboradora.
 • Caldrà formalitzar un conveni de cooperació educativa vinculat a la matrícula del treball de fi de grau o de màster.
 • Hi haurà un informe final del tutor o tutora de l’entitat col·laboradora i l’avaluació final serà la pròpia defensa del treball.
 • Durada del conveni.