Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitats de pràctiques


IMPORTANT: No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. L'estudiantat haurà de prendre la decisió quant a modalitat en el moment de sol·licitar les pràctiques i abans de formalitzar el conveni.


Pràctiques curriculars

 • Són activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis de la titulació.
 • Són de caràcter optatiu (excepte en el cas del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals que són obligatòries).
 • Han d'estar vinculades als continguts formatius del pla d'estudis de la titulació.
 • Tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura, per tant, s'han de matricular abans de l'inici de les pràctiques i un cop el conveni estigui signat per totes les parts.
 • Tenen assignat un tutor o tutora acadèmic i un tutor o tutora de l'entitat col·laboradora.
 • Seran avaluades tant per part del tutor o tutora de l'entitat col·laboradora com pel tutor o tutora acadèmic, i la qualificació (nota numèrica i descriptiva) serà introduïda a l'expedient acadèmic.
 • El nombre màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 900 hores (màxim 20 hores setmanals en període lectiu i 25 hores setmanals en període no lectiu). En el cas de pràctiques externes coincidents amb la realització del TFE (grau i màster), el nombre màxim d'hores per curs acadèmic es pot superar per una única vegada en el mateix cicle d'estudis en un escreix d'hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats de TFE per 15.
 • El nombre màxim d'hores de dedicació a les pràctiques externes al llarg dels mateixos estudis serà de 1.800 hores per als Graus i 900 hores per als Màsters (excepte al Màster en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació que serà de 600 hores).
 • L'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals podrà fer jornades de fins a 6 hores diàries prèvia autorització del cap d'estudis.
 • L'EPSEB ha establert que el preu mínim per hora de pràctiques serà de 8 €, i el preu màxim serà de 20 €. A aquest import cal aplicar-hi una retenció en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent, i la quota de la Seguretat Social, si s'escau.
 • No existeix el concepte de període de prova.

 

Pràctiques extracurriculars

 • Tenen les mateixes condicions que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d'estudis de la titulació, ni són incorporades a l'expedient acadèmic. No obstant això, sí s'incorporen al Suplement Europeu del Títol.
 • Seran avaluades pel tutor acadèmic com a favorable o desfavorable.
 • No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

 

Pràctiques vinculades a un TFE

 • Tenen la consideració de pràctiques curriculars.
 • La realització de les pràctiques externes vinculades a un TFE exigeix la matrícula del treball i el pagament de les taxes corresponents. En aquest cas el TFE es desenvolupa majoritàriament en l'entitat col·laboradora. Serà una estada continuada i en un horari i període concret.
 • Tenen assignat un tutor o tutora acadèmic i un tutor o tutora de l'entitat col·laboradora.
 • Caldrà formalitzar un conveni de cooperació educativa vinculat a la matrícula del treball de fi d'estudis.
 • Hi haurà un informe final del tutor o tutora de l'entitat col·laboradora i l'avaluació final serà la pròpia defensa del treball.