Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i avaluació

Pràctiques curriculars


Fase de seguiment

En el moment de formalitzar la matrícula l'estudiant disposarà d'un espai a la intranet de l'Escola dins l'assignatura de pràctiques externes de la seva titulació on podrà interaccionar amb el tutor o tutora acadèmic i fer el seguiment de l'assignatura.

L'estudiant haurà de lliurar un seguit d'informes i documents que mostrin evidències del progrés de la seva formació:

  • A l'inici, lliurament en format digital a l'espai de la intranet de l'Escola relacionat amb les pràctiques del conveni i d'una carta de motivació.
  • A la meitat del conveni, lliurament en format digital d'un informe intermedi.
  • A la finalització del conveni, lliurament en format digital d'un informe final segellat per l'empresa, amb el vistiplau del tutor o tutora de l'empresa. Així mateix, també caldrà lliurar en format digital un informe d'avaluació que realitzarà el tutor o tutora de l'empresa.


Fase d’avaluació

L'avaluació de la pràctica externa serà continua per part del tutor o tutora acadèmic de l'Escola mitjançant el seguiment de les evidències i amb la interacció mitjançant la plataforma de pràctiques de la intranet de l'Escola.

La qualificació de caràcter global tindrà en compte el seguiment realitzat pel tutor o tutora acadèmic i de l'informe d'avaluació del tutor o tutora de l'entitat externa.

L'avaluació serà amb nota numèrica i descriptiva, computarà per a la nota mitjana i se'ls aplicaran les mateixes normatives que per a l'avaluació d'una assignatura, tant pel que fa als drets i deures de l'estudiantat, als documents d'avaluació a emetre i els mecanismes de reclamació.

Pràctiques extracurriculars


Fase de seguiment

En finalitzar el conveni, l'estudiant haurà de lliurar en format digital un informe final seguint el format tipus que es troba a la intranet de l'Escola, així com el tutor o tutora de l'empresa que haurà d'emetre l'informe d'avaluació que també trobarà a la mateixa intranet.


Fase d’avaluació

L'avaluació de la pràctica externa es farà en base a l'informe final de l'estudiant i del tutor o tutora de l'entitat col·laboradora, ambdós lliurats per l'estudiant. El tutor o tutora acadèmic de l'Escola serà el responsable de fer l'avaluació qualitativa i sense efectes acadèmics curriculars (FAVORABLE/DESFAVORABLE).

Pràctiques vinculades al TFE


Fase de seguiment

L'estudiant desenvoluparà el TFE i el tutor o tutora acadèmic de l'Escola vetllarà per a què es compleixi el projecte formatiu. L'evidència vindrà determinada per la documentació que es lliura durant la realització del TFE.


Fase d’avaluació

L'avaluació de la pràctica externa es farà en base a la defensa del TFE. El professorat que actuï com a director o directora del TFE participarà com a membre del tribunal avaluador i exercirà el seu paper de tutor o tutora de les pràctiques externes. Els efectes acadèmics curriculars quedaran incorporats a la nota del TFE de l'estudiant.