Comparteix:

2019-Informe de seguiment del centre

Llistat d'evidències dels sis estàndards de l'informe:

 

Llistat d'evidències:

E1.1 Guies docents de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.2 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E1.3 Informe de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.4 Web dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EPSEB

E.1.5 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del 2018-2019 primer quadrimestre

E.1.6 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del 2018-2019 segon quadrimestre

E.1.7 Estat de les titulacions (Marc VSMA)

E.1.8 Guies docents de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.9 Memòria de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.10 Informe de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.11 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del 2018-2019

E.1.12 Criteris d’admissió del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.13 Memòria de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.14 Informe de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.15 Reglament d'organització i funcionament del centre

E.1.16 Membres de la Comissió Acadèmica

E.1.17 Resum dels acords de la Comissió Acadèmica

E.1.18 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE)

E.1.19 Acta de la Comissió Acadèmica del MUCAE d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat

E.1.20 Reunions realitzades amb l'estudiantat del MUCAE durant el curs 2018-2019

E.1.21 Reunió realitzada amb el professorat del MUCAE durant el curs 2018-2019

E.1.22 Acta de constitució de la Comissió d’Avaluació de propostes de treballs de fi de màster

E.1.23 Plataforma informàtica per a l'aprovació de propostes de treball de fi de màster

E.1.24 Pàgina de la intranet per a l'elaboració de propostes de treball de fi de màster

E.1.25 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l'Edificació del 2018-2019

E.1.26 Criteris d’admissió del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.27 Memòria de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.28 Informe de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.29 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Gestió de l'Edificació (MUGE)

E.1.30 Acta de la Comissió Acadèmica del MUGE d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat

E.1.31 Reunions realitzades amb l'estudiantat del MUGE durant el curs 2018-2019

E.1.32 Reunió realitzada amb el professorat del MUGE durant el curs 2018-2019

E.1.33 Memòria de verificació del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.34 Informe de verificació del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.35 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del 2018-2019

E.1.36 Complements de formació del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.37 Criteris d’admissió al màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.38 Membres de la Comissió Acadèmica del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MIPRL)

E.1.39 Reunions realitzades amb l’estudiantat del MIPRL durant el curs 2018-2019

E.1.40 Acta de la Comissió Acadèmica de MIPRL d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat

E.1.41 Reunions realitzades amb el professorat i coordinadors del MIPRL durant el curs 2018-2019

Llistat d'evidències:

E.2.1 Enllaç a la informació sobre els estudis en el web del centre

E.2.2 Enllaç a la informació sobre la matrícula en el web del centre

E.2.3 Enllaç a la informació sobre la planificació operativa en el web del centre

E.2.4 Enllaç a les guies d’assignatures en el web del centre

E.2.5 Enllaç al lloc web de pla d’Acció Tutorial i d’Acollida

E.2.6 Enllaç a calendaris acadèmics en el web del centre

E.2.7 Enllaç a horaris lectius en el web del centre

E.2.8 Enllaç a tràmits administratius en el web del centre

E.2.9 Enllaç a les normatives acadèmiques en el web del centre

E.2.10 Informació relativa al professorat del centre

E.2.11 Quadre de comandament del centre

E.2.12 Enllaç a pràctiques en empresa en el web del centre

E.2.13 Enllaç a pla d’Orientació Professional en el web del centre

E.2.14 Enllaç a la informació sobre mobilitat en el web del centre

E.2.15 Enllaça la informació sobre TFG/TFM en el web del centre

E.2.16 Aplicació de gestió de TFG/TFM

E.2.17 Enquesta de satisfacció a l'estudiantat

E.2.18 Compte Twitter EPSEB

E.2.19 Compte Instagram EPSEB

E.2.20 Canal Youtube EPSEB

E.2.21 Compte Facebook EPSEB

E.2.22 Grup a Linkedin del Club EPSEB Alumni

E.2.23 Quadre de comandament del GATE

E.2.24 Quadre de comandament del GEGG

E.2.25 Quadre de comandament del MUCAE

E.2.26 Quadre de comandament del MUGE

E.2.27 Quadre de comandament del MIPRL

E.2.28 Portal de dades de la UPC

E.2.29 Memòries acadèmiques del centre

E.2.30 Enquestes dels ocupadors AQU estudis de grau 2017

E.2.31 Enquestes dels ocupadors AQU estudis de màster 2017

E.2.32 Certificat del disseny del SGIQ del centre

E.2.33 Documentació del SGIQ del centre

E.2.34 Política de qualitat del centre

E.2.35 Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions)

Llistat d'evidències:

E.3.1 Certificat del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

E.3.2 Enllaç a la documentació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

E.3.3 Procés de recollida i anàlisi de resultats

E.3.4 Memòria acadèmica del centre

E.3.5 Quadre de comandament de l’EPSEB

E.3.6 Enllaç als informes de seguiment del centre i als autoinformes d’acreditació de les titulacions del centre

E.3.7 Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.3.8 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE)

E.3.9 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (GEGG)

E.3.10 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació (MUCAE)

E.3.11 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Gestió de l’Edificació (MUGE)

E.3.12 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MIPRL)

E.3.13 Enllaç a la bústia d’incidències i suggeriment

E.3.14 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2018-2019 del GATE-GEGG-MIPRL

E.3.15 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del GATE

E.3.16 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del GEGG

E.3.17 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del MUCAE

E.3.18 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del MUGE

E.3.19 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del MIPRL

E.3.20 Enllaç a les enquestes de satisfacció als graduats i graduades

Llistat d'evidències:

E.5.1 Procés per al suport i orientació a l'estudiantat

E.5.2 Enllaç al lloc web del pla d’Acció Tutorial, del pla d’Acollida i del pla de Mentoria

E.5.3 Enllaç al pla d’Acció Tutorial, al pla d’Acollida i al pla de Mentoria derivats del SGIQ

E.5.4 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l'estudiantat en català

E.5.5 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l'estudiantat en castellà

E.5.6 Horari de l'equip directiu per a l'atenció a l'estudiantat

E.5.7 Opcions de mobilitat outgoing

E.5.8 Criteris d'assignació, les places i el calendari de la mobilitat outgoing

E.5.9 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en fase inicial i fase no inicial

E.5.10 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en estudiantat de baix rendiment

E.5.11 Enllaç al lloc web del pla de Mentoria

E.5.12 Enquesta de satisfacció de l'estudiantat

E.5.13 Enquesta de satisfacció del personal docent i investigador

E.5.14 Enquesta a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

E.5.15 Procés per a la gestió de l’orientació professional

E.5.16 Pla d'Orientació Professional de l'EPSEB a la secció Informació acadèmica

E.5.17 Pla d'Orientació Professional de l'EPSEB 2019-2020

E.5.18 Enquesta de satisfacció dels graduats i graduades realitzada pel centre

E.5.19 Programa de cooperació educativa Empresa i Recerca

E.5.20 Borsa de treball del centre

E.5.21 Tutorització del centre a la col·laboració estudiantat-empresa

E.5.22 Procés per a la gestió de les pràctiques externes

E.5.23 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2018-2019 del GATE-GEGG-PRL

E.5.24 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del GATE

E.5.25 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del GEGG

E.5.26 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del MUCAE

E.5.27 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del MUGE

E.5.28 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2018-2019 del MIPRL

E.5.29 Enquesta de satisfacció dels egressats de grau

E.5.30 Enquesta de satisfacció dels egressats de màster

E.5.31 Procés per a la gestió i millora dels recursos materials

E.5.32 Llistat de laboratoris i tallers de l’EPSEB

E.5.33 Llistat de laboratoris i tallers avaluats pel SPRL

E.5.34 Lloc web de la Biblioteca de l’EPSEB

E.5.35 Dades d’ús i satisfacció de la biblioteca per part de l'estudiantat de l’EPSEB 2018-2019

E.5.36 Gestió i reserva d'espais i equipaments del centre

E.5.37 Relació d’actuacions de millora dels espais i equipaments dutes a terme a l’EPSEB

E.5.38 Enquesta de satisfacció del professorat

Llistat d'evidències:

E.6.1 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2018-2019 i del 1Q i 2Q

E.6.2 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2018-2019

E.6.3 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.4 Llistat de treballs de fi de grau presentats en el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2018-2019

E.6.5 Informe de participació en les enquestes de satisfacció de l'estudiantat EPSEB durant el primer quadrimestre del curs 2018-2019

E 6.6 Informe de participació en les enquestes de satisfacció de l'estudiantat EPSEB durant el segon quadrimestre del curs 2018-2019

E.6.7 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades dels estudis de grau de l'EPSEB UPC 2018-2019

E.6.8 Guia docent de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.9 Criteris d’avaluació dels treballs de fi de grau i de màster

E.6.10 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.11 Satisfacció en la inserció laboral del grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació

E.6.12 Resultats de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2018-2019 i del 1Q i 2Q

E.6.13 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2018-2019

E.6.14 Llistat de treballs de fi de grau presentats en el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2018-2019

E.6.15 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.16 Guia docent de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.17 Resultats de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del curs 2018-2019 i del 1Q i 2Q

E.6.18 Llistat de treballs de fi de màster presentats en el màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del curs 2018-2019

E.6.19 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.20 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades dels estudis de màster de l'EPSEB UPC del curs 2018-2019

E.6.21 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.22 Enquesta d'inserció laboral del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació elaborada per AQU Catalunya del 2017

E.6.23 Resultats de les assignatures del màster universitari en Gestió de l'Edificació del curs 2018-2019 i del 1Q i 2Q

E.6.24 Llistat de treballs de fi de màster presentats en el màster universitari en Gestió de l'Edificació del curs 2018-2019

E.6.25 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.6.26 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.6.27 Resultats de les assignatures del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2018-2019 i del 1Q i 2Q

E.6.28 Llistat de treballs de fi de màster presentats en el màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2018-2019

E.6.29 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.30 Guia docent de les assignatures del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.31 Guia docent de l’assignatura de Pràctiques Externes del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.32 Satisfacció en la inserció laboral del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals