Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Dades estadístiques / Evidències / Estàndards ISC 19-20

2020-Informe de seguiment del centre

Llistat d'evidències dels sis estàndards de l'informe:

Llistat d'evidències:

E1.1 Guies docents de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.2 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.3 Informe de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.4 Web dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EPSEB

E.1.5 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del 2019-2020 candau

E.1.6 Estat de les titulacions (Marc VSMA)

E.1.7 Guies docents de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.8 Memòria de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.9 Informe de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.10 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del 2019-2020

E.1.11 Criteris d’admissió del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.12 Memòria de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.13 Informe de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.14 Reglament del centre

E.1.15 Membres de la Comissió Acadèmica

E.1.16 Resum dels acords de la Comissió Acadèmica

E.1.17 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE)

E.1.18 Acta de la Comissió Acadèmica del MUCAE d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat candau

E.1.19 Reunions realitzades amb l'estudiantat del MUCAE durant el curs 2019-2020 candau

E.1.20 Reunió realitzada amb el professorat del MUCAE durant el curs 2019-2020 candau

E.1.21 Convocatòria de reunió al professorat durant la pandèmia del segon quadrimestre del curs 2019-2020 candau

E.1.22 Composició de la Comissió d’Avaluació de propostes de treballs de fi de màster

E.1.23 Plataforma informàtica per a l'aprovació de propostes de treball de fi de màster intranet

E.1.24 Pàgina de la intranet per a l'elaboració de propostes de treball de fi de màster intranet

E.1.25 Convocatòria de les sessions informatives dels màsters durant el segon quadrimestre del curs 2019-2020 candau

E.1.26 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l'Edificació del 2019-2020

E.1.27 Criteris d’admissió del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.28 Memòria de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.29 Informe de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.30 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.31 Acta de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Gestió de l’Edificació d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat candau

E.1.32 Reunions realitzades amb l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l’Edificació durant el curs 2019-2020 candau

E.1.33 Reunió realitzada amb el professorat del màster universitari en Gestió de l’Edificació durant el curs 2019-2020 candau

E.1.34 Memòria de verificació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.35 Informe de verificació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.36 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del 2019-2020

E.1.37 Criteris d’admissió al màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.38 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MIPRL)

E.1.39 Reunions realitzades amb l’estudiantat del MUPRL durant el curs 2019-2020 candau

E.1.40 Reunions realitzades amb els coordinadors del MUPRL durant el curs 2019-2020 candau

E.1.41 Reunions realitzades amb el professorat del MUPRL durant el curs 2019-2020 candau

Llistat d'evidències:

E.2.1 Enllaç a la informació sobre els estudis al web del centre

E.2.2 Enllaç a la informació sobre la matrícula al web del centre

E.2.3 Enllaç a la informació sobre la planificació operativa al web del centre

E.2.4 Enllaç a les guies d’assignatures al web del centre

E.2.5 Enllaç al lloc web de Pla d’Acció Tutorial i d’Acollida

E.2.6 Enllaç als calendaris acadèmics al web del centre

E.2.7 Enllaç als horaris lectius al web del centre

E.2.8 Enllaç als tràmits administratius al web del centre

E.2.9 Enllaç a les normatives acadèmiques al web del centre

E.2.10 Informació relativa al professorat del centre intranet

E.2.11 Quadre de comandament del centre

E.2.12 Enllaç a les pràctiques en empresa al web del centre

E.2.13 Enllaç al pla d’Orientació Professional al web del centre

E.2.14 Enllaç a la informació sobre mobilitat al web del centre

E.2.15 Enllaç a la informació sobre els TFG/TFM al web del centre

E.2.16 Aplicació de gestió del TFG/TFM intranet

E.2.17 Informació sobre Igualtat i perspectiva de gènere al web del centre

E.2.18 Enquesta de satisfacció a l'estudiantat

E.2.19 Compte Twitter EPSEB

E.2.20 Compte Instagram EPSEB

E.2.21 Canal Youtube EPSEB

E.2.22 Compte Facebook EPSEB

E.2.23 Grup a Linkedin del Club EPSEB Alumni

E.2.24 Quadre de comandament del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.2.25 Quadre de comandament del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.2.26 Quadre de comandament del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació

E.2.27 Quadre de comandament del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.2.28 Quadre de comandament del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.2.29 Portal de dades de la UPC

E.2.30 Memòries acadèmiques del centre

E.2.31 Enquestes dels ocupadors AQU Catalunya als estudis de grau 2017

E.2.32 Enquestes dels ocupadors AQU Catalunya als estudis de màster 2017

E.2.33 Certificat del disseny del SGIQ del centre

E.2.34 Documentació del SGIQ del centre

E.2.35 Política de qualitat del centre

E.2.36 Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions)

Llistat d'evidències:

E.3.1 Certificat del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

E.3.2 Enllaç a la documentació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

E.3.3 Enllaç al procés de recollida i anàlisi de resultats

E.3.4 Memòria acadèmica del centre

E.3.5 Quadre de comandament de l’EPSEB

E.3.6 Enllaç als informes de seguiment del centre i als autoinformes d’acreditació de les titulacions del centre

E.3.7 Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.3.8. Enquestes a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant el període d'excepcionalitat del segon quadrimestre del 2019-2020

E.3.9 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.3.10 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.3.11 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació

E.3.12 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.3.13 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.3.14 Enllaç a la bústia d’incidències i suggeriment

E.3.15 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2019-2020 del GATE-GEGG-PRL candau

E.3.16 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.3.17 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.3.18 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació candau

E.3.19 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del màster universitari en Gestió de l’Edificació candau

E.3.20 Enllaç de les enquestes de satisfacció dels graduats

E.3.21 Aplicació de pla de Millora del centre intranet

Llistat d'evidències:

E.5.1 Procés per al suport i orientació a l'estudiantat

E.5.2 Enllaç al lloc web del pla d’Acció Tutorial, del pla d’Acollida i del pla de Mentoria

E.5.3 Enllaç al pla d’Acció Tutorial, al pla d’Acollida i al pla de Mentoria derivats del SGIQ

E.5.4 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l’estudiantat de grau (català)

E.5.5 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l’estudiantat de màster (castellà)

E.5.6 Horari de l'equip directiu per a l'atenció a l'estudiantat

E.5.7 Opcions de mobilitat outgoing

E.5.8 Criteris d’assignació, les places i el calendari de la mobilitat outgoing

E.5.9 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en fase inicial i fase no inicial intranet

E.5.10 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en estudiantat de baix rendiment intranet

E.5.11 Enllaç al lloc web del pla de Mentories

E.5.12 Enquesta de satisfacció de l’estudiantat

E.5.13 Enquesta de satisfacció del PDI

E.5.14 Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures intranet

E.5.15 Procés per a la gestió de l’orientació professional

E.5.16 Pla d'Orientació Professional EPSEB a la secció Informació acadèmica

E.5.17 Pla d'Orientació Professional de l’EPSEB 2019-2020

E.5.18 Enquesta de satisfacció dels graduats i graduades realitzada pel centre

E.5.19 Programa de cooperació educativa Empresa i recerca

E.5.20 Borsa de treball del centre

E.5.21 Tutorització del centre a la col·laboració estudiantat-empresa

E.5.22 Procés per a la gestió de les pràctiques externes

E.5.23 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2019-2020_GATE-GEGG-MUPRL candau

E.5.24 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.5.25 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.5.26 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació candau

E.5.27 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2019-2020 del màster universitari en Gestió de l’Edificació candau

E.5.28 Enquesta de satisfacció dels egressats de grau

E.5.29 Enquesta de satisfacció dels egressats de màster

E.5.30 Lloc web del servei d’Igualtat i Inclusió a l'EPSEB

E.5.31 Procés per a la gestió i millora dels recursos materials

E.5.32 Llistat de laboratoris i tallers de l’EPSEB

E.5.33 Llistat de laboratoris i tallers avaluats pel SPRL

E.5.34 Lloc web de la Biblioteca de l’EPSEB

E.5.35 Dades d’ús i satisfacció de la biblioteca per part de l’estudiantat de l’EPSEB 2018-2019

E.5.36 Gestió i reserva d'espais i equipaments del centre intranet

E.5.37 Relació d’actuacions de millora dels espais i equipaments dutes a terme a l’EPSEB

E.5.38 Enquesta de satisfacció del professorat


Llistat d'evidències:

E.6.1 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2019-2020 i del 1Q i 2Q (pla 2015)candau

E.6.2 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2019-2020 i del 1Q i 2Q (pla 2019)candau

E.6.3 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2019-2020candau

E.6.4 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.5 Llistat de treballs de fi de grau presentats en el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2019-2020candau

E.6.6 Informe de participació en les enquestes de satisfacció de l'estudiantat EPSEB durant el primer quadrimestre del curs 2019-2020

E.6.7 Enquestes triennals de satisfacció dels titulats i titulades dels estudis de grau de l'EPSEB UPC 2018-2019

E.6.8 Guia docent de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.9 Criteris d’avaluació dels treballs de fi de grau i de màster

E.6.10 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.11 Satisfacció en la inserció laboral del grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació

E.6.12 Resultats de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2019-2020 i del 1Q i 2Qcandau

E.6.13 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2019-2020candau

E.6.14 Llistat de treballs de fi de grau presentats en el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2019-2020candau

E.6.15 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.16 Guia docent de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.17 Resultats de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del curs 2019-2020 i del 1Q i 2Qcandau

E.6.18 Llistat de treballs de fi de màster presentats en el màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del curs 2019-2020candau

E.6.19 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.20 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades dels estudis de màster de l'EPSEB UPC del curs 2018-2019

E.6.21 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.22 Enquesta d'inserció laboral del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació elaborada per AQU Catalunya del 2017

E.6.23 Resultats de les assignatures del màster universitari en Gestió de l'Edificació del curs 2019-2020 i del 1Q i 2Qcandau

E.6.24 Llistat de treballs de fi de màster presentats en el màster universitari en Gestió de l'Edificació del curs 2019-2020candau

E.6.25 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.6.26 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.6.27 Resultats de les assignatures del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2019-2020 i del 1Q i 2Qcandau

E.6.28 Llistat de treballs de fi de màster presentats en el màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2019-2020candau

E.6.29 Satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.30 Guia docent de les assignatures del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.6.31 Guia docent de l’assignatura de Pràctiques Externes del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals