Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l'EPSEB està dissenyat per oferir uns programes formatius de qualitat i garantir l'avaluació i la millora dels seus graus i màsters universitaris. Aquest SGIQ s'ha dissenyat tenint en compte les directrius del programa AUDIT de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i els estàndards de qualitat europeus de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Revisió del SGIQ

La Comissió de Qualitat de l’Escola revisa anualment l’informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre, tal com estableix l’article 25.3.f del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, aprovat el 22 de febrer de 2022 per acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (Acord CG/2022/02/03) i, posteriorment, el sotmet a l’aprovació de la Junta d’Escola.

 

Tal i com estableix el Sistema de gestió documental del SGIQ del centre, l'Escola elabora el document Relació i control de documents interns del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre, amb la relació d'actualitzacions dels processos del SGIQ que s'han portat a terme.

 Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Certificat del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre
Informació general del centre
Pla de Millora de l'Escola

 Processos del SGIQ i plans associats

Processos estratègics

310.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat
310.2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius
310.2.1.1 Verificació
310.2.1.2 Seguiment
310.2.1.3 Modificació
310.2.1.4 Acreditació
PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS

Processos fonamentals

310.3.1 Definició dels perfils d'ingrés, egrés i criteris d'accés de l'estudiantat
310.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat
310.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació
310.3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiantat
310.3.5 Gestió de l'orientació professional
310.3.6 Gestió de les pràctiques externes
310.3.7 Gestió d'incidències: queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions
310.7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes

Processos de suport

310.5.1 Gestió i millora dels recursos materials
310.5.2 Gestió i millora dels serveis
310.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació
PT.04.02 Accés i selecció del PDI i del PAS
PT.04.03 Avaluació docent del Personal Docent i Investigador
PT.04.04 Formació del PDI i PAS

Processos de mesura

310.6.1 Recollida i anàlisi dels resultats
PT.11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès
PT.12 Recollida de la informació

Implementació del SGIQ

Indicadors i resultats

310.9.1 Indicadors del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
310.10.1 Informe de resultats dels indicadors del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
310.10.2 Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Històric dels informes de resultats dels indicadors i de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

  Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UPC
(SGIQ UPC)