Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

Per poder utilitzar aquest servei és necessari estar al corrent del pagament de les factures de convenis anteriors.

 

Requisits:Com han de ser les pràctiques?

  • La tasca a realitzar ha de tenir interès formatiu per a l'estudiantat, és a dir, s'acceptaran pràctiques que afavoreixen l'adquisició de competències en els estudis, però no les que no compleixin aquesta condició, per exemple les de suport administratiu.
  • El contingut de les pràctiques no pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Nota: La informació concreta sobre les activitats a dur a terme i els objectius educatius es formalitzaran en el "Pla Formatiu".

 


Modalitats

  • PRÀCTIQUES CURRICULARS, són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor o tutora, i que s'avaluen i qualifiquen. Una pràctica podrà tenir la condició de CURRICULAR a petició de l'estudiantat i segons la normativa de cada titulació.
  • PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS, no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària. Les pot realitzar l'estudiantat de les titulacions de grau i de màster universitari.

 


Hores que es poden fer

Podran realitzar pràctiques acadèmiques externes l'estudiantat:

  • Matriculat al curs/quadrimestre actual, que hagi superat els crèdits designats segons els estudis que cursen.
  • IMPORTANT: un cop aprovat el TFG/TFM els convenis vigents es rescindeixen automàticament.
  • La realització de pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels seus estudis, raó per la qual la dedicació serà màxim mitja jornada en període lectiu de 4 hores per dia (20 hores setmanals), es poden estendre a 5 (25 hores setmanals) en períodes no lectius.

L'estudiantat pot fer fins a 700 hores repartides en tot el curs acadèmic; 900 hores si només té pendents una o dues assignatures per finalitzar els estudis, o bé estar matriculat del TFG/TFM.

 


Règim econòmic

  • Les pràctiques externes són remunerades. El preu orientatiu establert per la UPC és de 8 euros/hora i màxima de 20 euros/hora.
  • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiantat en pràctiques, en concepte d'IRPF segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu el web de l'Agència Tributària.

 


Despeses de gestió

Les empreses participants contribueixen al manteniment del servei amb un 15,7% (amb l'IVA corresponent) sobre el total aportat com a ajuts a l'estudi per a l'estudiantat, mitjançant transferència al compte de CaixaBank:

IBAN: ES80 2100-3648-93-2200004689

Nota: únicament s'aplica l'IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, però en cap cas sobre la quantitat que rep l'estudiantat.

Aquesta quantitat s'haurà de liquidar abans del període de pràctiques i no es descomptarà de la retribució.

IMPORTANT:
Quan el conveni estigui signat per l'empresa, es generarà la factura (per despeses de gestió) i un cop estigui compensada, el mòdul informarà de l'estat del cobrament i permetrà enviar el conveni a la signatura de l'estudiant o estudianta i del centre docent.

 


Cotització a la Seguretat Social

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, cal incloure a l'estudiantat universitari que realitza pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Podeu consultar aquest web.

En el cas de les pràctiques CURRICULARS tindran una bonificació del 100% de la cotització a la Seguretat Social, d'acord a la disposició addicional 25 del Reial decret 8/2014.

Podeu trobar més informació i instruccions sobre aquesta gestió al web del a Unitat de Convenis de Cooperació Educativa del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

 


Dates per formalitzar els convenis

L'últim dia per presentar sol·licituds corresponents a l'actual curs acadèmic serà a mitjans del mes de juliol.

 


Modificacions i baixes en el conveni

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis de cooperació educativa s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies hàbils a l’Àrea de Recursos i Serveis de l’Escola, així com les baixes definitives.

Correu electrònic: