Comparteix:

Informació general

Per poder utilitzar aquest servei és necessari estar al corrent del pagament de les factures de convenis anteriors.

 

Requisits:Com han de ser les pràctiques?

  • La tasca a realitzar ha de tenir interès formatiu per a l'estudiantat, és a dir, s'acceptaran pràctiques que afavoreixen l'adquisició de competències en els estudis, però no les que no compleixin aquesta condició, per exemple les de suport administratiu.
  • El contingut de les pràctiques no pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Nota: La informació concreta sobre les activitats a dur a terme i els objectius educatius es formalitzaran en el "Pla Formatiu".

 


Modalitats

  • PRÀCTIQUES CURRICULARSsón activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor o tutora, i que s'avaluen i qualifiquen. Una pràctica podrà tenir la condició de curricular a petició de l'estudiantat i segons la normativa de cada titulació.
  • PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARSno formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària. En tots els casos, hauran d’estar directament relacionades amb els continguts del pla d’estudis o del projecte de recerca vinculat a l’elaboració de la tesi.

 


Hores que es poden fer

Podran realitzar pràctiques acadèmiques externes l'estudiantat:

  • Matriculat al curs/quadrimestre actual, que hagi superat els crèdits designats segons els estudis que cursen.
  • IMPORTANT: un cop aprovat el TFE els convenis vigents es rescindeixen automàticament.
  • La realització de pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels seus estudis, raó per la qual la dedicació serà màxim mitja jornada en període lectiu de 4 hores per dia (20 hores setmanals), es poden estendre a 5 (25 hores setmanals) en períodes no lectius.

L'estudiantat pot fer fins a 900 hores repartides en tot el curs acadèmic.

 


Règim econòmic

  • Les pràctiques externes són remunerades amb caràcter general. El preu orientatiu establert per l'EPSEB és de 8 euros/hora i màxima de 20 euros/hora.
  • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiantat en pràctiques, en concepte d'IRPF segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu el web de l'Agència Tributària.

 


Despeses de gestió

En concepte de fons per cobrir el manteniment del servei i les despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% sobre l'import total aportat com a ajut a l'estudi de l'estudiantat, al qual s'haurà d'afegir l'IVA corresponent.

Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.

Com a norma general, aquesta quantitat s'haurà de liquidar abans del període de pràctiques i no es descomptarà de la retribució. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte de CaixaBank:

 

IBAN: ES80 2100-3648-93-2200004689

 


Cotització a la Seguretat Social

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, cal incloure a l'estudiantat universitari que realitza pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Podeu consultar aquest web.

En el cas de pràctiques CURRICULARS remunerades, el compliment de les obligacions de la Seguretat Social correspondran a l'entitat col·laboradora. En el cas de pràctiques curriculars no remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspondrà a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Podeu trobar més informació i instruccions sobre aquesta gestió al web de la Unitat de Convenis de Cooperació Educativa del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

 


Dates per formalitzar els convenis

Els convenis s'han de signar per quadrimestre:

1r quadrimestre: del 16 de setembre al 31 de gener

2on quadrimestre: del 7 de febrer al 10 de setembre de l'any següent

 


Modificacions i baixes en el conveni

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis de cooperació educativa s'hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies hàbils a l'Àrea de Recursos i Serveis de l'Escola, així com les baixes definitives.

Correu electrònic: