Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents - empresaCom puc afegir una oferta de pràctiques?

Cal emplenar aquest formulari(obriu en una finestra nova) indicant el perfil de l'estudiantat que necessiteu (especialitat, coneixements, idiomes, etc.), així com les funcions que haurà de desenvolupar a l’empresa. 

Posteriorment, rebreu una contrasenya que us permetrà accedir als currículums de l'estudiantat que està interessat en fer pràctiques en empreses.

 


Quins serveis m'ofereix la borsa de treball (pràctiques en empresa)?

Si us doneu d'alta en l'aplicació on-line podreu introduir les vostres sol·licituds d'ofertes de feina adreçades a estudiantat de grau i de màster de l'Escola.

 


Quines empreses poden participar?

Empreses privades, empreses i institucions públiques (Ajuntaments i Diputacions), professionals lliberals i col·legis professionals, sempre que plantegin una demanda laboral dins de l'àmbit de l'edificació, la geomàtica, i la prevenció de riscos laborals.

 


L'empresa ha de gestionar l'afiliació a la Seguretat Social de l'estudiantat?

D’acord amb l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, l’entitat o organisme que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social. L’entitat o organisme haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.

Més informació al web del Servei de Gestió Acadèmica.

 


Es pot fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa gestionada per un familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa si la persona empresària i l'estudiantat tenen una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRUE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos degudament justificats.

 


Quin tipus de demandes hi puc introduir?

Pràctiques en empreses vinculades als estudis d'edificació, de geomàtica i prevenció de riscos laborals. Per a demandes per contracte laboral o per titulats caldrà que contacteu amb UPC Alumni.

 


Quan publiqui una sol·licitud d'oferta quin procediment se seguirà per cobrir la plaça?

Un cop validada per l'Escola l'oferta es farà pública i estarà activa durant 10 dies. L'estudiantat interessat podrà contactar per telèfon i/o correu electrònic amb la persona responsable de l'oferta.


Quins són els avantatges d'un conveni de cooperació educativa?

No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiantat, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014) i per tant NO és d'aplicació la vigent legislació laboral.

Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.

La relació s'estableix per convenis de cooperació educativa que signen l'empresa, l'estudiantat i la Universitat.

El conveni es pot rescindir, modificar o si és possible ampliar en qualsevol moment.

 


Quin és el màxim d'hores que l'estudiantat pot fer en la modalitat de conveni?

El màxim  d’hores de pràctiques per curs acadèmic serà de 700 hores (màxim de 20 hores setmanals en període lectiu).

En el cas de l'estudiantat que només té pendent 2 assignatures i/o el TFG/TFM podrà ampliar-se fins a 900 hores (màxim de 20 hores setmanals en període lectiu). Caldrà demanar una instància per e-Secretaria.

El curs acadèmic va del 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

 


Què són les pràctiques curriculars i els convenis de cooperació educativa?

L'estudiant podrà reconèixer per crèdits optatius les pràctiques externes tenint en compte que 1 ECTS equival a 30 hores de feina. Aquestes pràctiques seran prèviament matriculades i seran curriculars a tots els efectes. En el cas de voler realitzar un Conveni de Cooperació Educativa de més de 360 hores, aquestes es realitzaran en la modalitat de no curricular.

La dedicació de l'estudiantat ha de ser compatible amb els seus estudis.

 


Quina diferència hi ha entre un conveni curricular i un conveni extracurricular?

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, si l’estudiantat sol·licita que la seva pràctica tingui la consideració de curricular (no totes les titulacions permeten fer pràctiques d’aquesta modalitat) i, a més, obté l’autorització del tutor acadèmic de les pràctiques perquè sigui considerada com a tal, el conveni tindrà una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat Social, segons es disposa a la disposició addicional 25ena del Reial Decret-llei 8/2014.

Les pràctiques no curriculars no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària.

 


Quins costos estan associats a un conveni de cooperació educativa?

En compensació pel treball realitzat, i d'acord amb l'interès i la proposta de l'empresa, aquesta es compromet a pagar directament a l'estudiantat una quantitat orientativa que a l'EPSEB és de 6 euros/hora (màxim 20 euros/hora), en concepte de borsa o ajut a l'estudi, i que es fixa en el moment de signar el conveni. Així mateix, la Universitat Politècnica de Catalunya facturarà directament a l'empresa el 15,7% del total pagat a l'estudiant en concepte de despeses de gestió. El cost total que l'estudiantat representa per a l'empresa és l'import total de la beca, el 15,7% d'aquesta quantitat i la quota al Sistema de la Seguretat Social.

L'empresa haurà de fer una retenció mínima de IRPF del 2%, i s’haurà d’ajustar d’acord a les taules publicades per l’AEAT.

 


Quina cobertura territorial contempla l'assegurança escolar?

L'assegurança escolar té cobertura al territori nacional, no essent exportable a altres països. Per realitzar pràctiques fora del territori nacional s'haurà de contractar una pòlissa voluntària que tingui cobertura al país en el qual realitzi la pràctica.

 


Queda cobert l'estudiantat en pràctiques en els seus desplaçaments?

Sí, en els seus desplaçaments "in itinere" ja que està donat d'alta a la Seguretat Social.

 


Podem tramitar el conveni via e-mail?

No, els convenis s’han de tramitar en paper. S'han d'emplenar les dades en ordinador i un cop imprès signar les 3 còpies a mà, tant per l'estudiantat com per l'empresa. No s'acceptaran fotocòpies ni escanejats.