Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents - empresaCom puc publicar una oferta de pràctiques?

Primer cal registrar-se a l'aplicació Borsa de Pràctiques per poder publicar ofertes. Una vegada registrada, l'empresa pot accedir al formulari "afegir oferta" per crear noves ofertes.

 


Quins serveis m'ofereix la Borsa de Pràctiques?

Si us doneu d'alta a l'aplicació en línia podreu introduir les vostres sol·licituds d'ofertes de feina adreçades a estudiantat de grau i de màster de l'Escola i podreu seleccionar al candidat o candidata més idoni per a la vostra oferta.

 


Quines empreses hi poden participar?

Empreses privades, empreses i institucions públiques (ajuntaments i diputacions), professionals lliberals i col·legis professionals, sempre que plantegin una demanda laboral dins de l'àmbit de l'edificació, la geomàtica, i la prevenció de riscos laborals.

 


L'empresa ha de gestionar l'afiliació a la Seguretat Social de l'estudiant?

D’acord amb l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, l’entitat o organisme que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social. L’entitat o organisme haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.

Més informació al web del Servei de Gestió Acadèmica.

 


Es pot fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa gestionada per un familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa si la persona empresària i l'estudiantat tenen una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRUE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos degudament justificats.

 


Quin tipus de demandes hi puc introduir?

Pràctiques en empreses vinculades als estudis d'edificació, de geomàtica i prevenció de riscos laborals, dirigides a estudiantat no titulat. Per a demandes per contracte laboral o per titulats caldrà que contacteu amb UPC Alumni.

 


Quan publiqui una sol·licitud d'oferta, quin procediment se seguirà per cobrir la plaça?

Un cop afegida i publicada una oferta, l'estudiant pot presentar la seva candidatura i totes les candidatures presentades es podran veure dins del detall de l'oferta. Des de la taula de candidats, l'empresa podrà indicar l'estudiant seleccionat

.


Quins són els avantatges d'un conveni de cooperació educativa?

No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014) i per tant NO és d'aplicació la vigent legislació laboral.

Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.

La relació s'estableix per convenis de cooperació educativa que signen l'empresa, l'estudiant i la Universitat.

El conveni es pot rescindir, modificar o si és possible ampliar en qualsevol moment.

 


Quin és el màxim d'hores que l'estudiant pot fer en la modalitat de conveni?

El màxim  d’hores de pràctiques per curs acadèmic serà de 700 hores (màxim de 20 hores setmanals en període lectiu).

En el cas de l'estudiant que només té pendent 2 assignatures i/o el TFE podrà ampliar-se fins a 900 hores (màxim de 20 hores setmanals en període lectiu). L'estudiantat haurà de demanar-ho mitjançant una sol·licitud a través de l'e-Secretaria.

El curs acadèmic va del 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

 


Què són les pràctiques curriculars i els convenis de cooperació educativa?

L'estudiantat podrà reconèixer per crèdits optatius les pràctiques externes tenint en compte que 1 ECTS equival a 30 hores de feina. Aquestes pràctiques seran prèviament matriculades i seran curriculars a tots els efectes. En el cas de voler realitzar un Conveni de Cooperació Educativa de més de 360 hores, aquestes es realitzaran en la modalitat de no curricular.

La dedicació de l'estudiantat ha de ser compatible amb els seus estudis.

 


Quina diferència hi ha entre un conveni curricular i un conveni extracurricular?

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, si l’estudiant sol·licita que la seva pràctica tingui la consideració de curricular (no totes les titulacions permeten fer pràctiques d’aquesta modalitat) i, a més, obté l’autorització del tutor acadèmic de les pràctiques perquè sigui considerada com a tal, el conveni tindrà una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat Social, segons es disposa a la disposició addicional 25ena del Reial Decret-llei 8/2014.

Les pràctiques no curriculars no formen part del pla d'estudis.

 


Quins costos estan associats a un conveni de cooperació educativa?

En compensació pel treball realitzat, i d'acord amb l'interès i la proposta de l'empresa, aquesta es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat que l'EPSEB estableix en un mínim de 8 euros/hora (màxim 20 euros/hora), en concepte de borsa o ajut a l'estudi, i que es fixa en el moment d'acordar el conveni. Així mateix, la Universitat Politècnica de Catalunya facturarà directament a l'empresa el 15,7% del total pagat a l'estudiant en concepte de despeses de gestió. El cost total que l'estudiant representa per a l'empresa és l'import total de la beca, el 15,7% d'aquesta quantitat i la quota al Sistema de la Seguretat Social.

L'empresa haurà de fer una retenció mínima de l'IRPF del 2%, i s’haurà d’ajustar d’acord a les taules publicades per l’AEAT.

 


Quina cobertura territorial contempla l'assegurança escolar?

L'assegurança escolar té cobertura al territori nacional, no essent exportable a altres països. Per realitzar pràctiques fora del territori nacional s'haurà de contractar una pòlissa voluntària que tingui cobertura al país en el qual es realitzi la pràctica.

 


Queda cobert l'estudiantat en pràctiques en els seus desplaçaments?

Sí, en els seus desplaçaments "in itinere" ja que està donat d'alta a la Seguretat Social.

 


Podem tramitar el conveni en paper?

No. A partir de l'1 de juny s’implanta progressivament el nou sistema de gestió, amb el qual desapareix la documentació en paper i s’utilitza la signatura i la tramitació electrònica.