Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Dades estadístiques / Evidències / Estàndards ISC_18-19 / Fitxers evidències ISC_18-19 / E631 Fitxa de l'assignatura de pràctiques en empresa

E631 Fitxa de l'assignatura de pràctiques en empresa

L’assignatura “Pràctiques externes” és obligatòria per obtenir els estudis de màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals.

Tot l'estudiantat farà una estada en pràctiques obligatòria de 360 hores, com a mínim, en un Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SP), corresponents als 12 ECTS de l’assignatura. Aquesta estada es durà a terme, preferiblement, en el tercer quadrimestre del màster.

En tractar-se d’una assignatura més, i no del treball final de màster, no és necessari tenir aprovades les especialitats.

Els objectius a aconseguir, mitjançant la integració de l’estudiantat en les activitats preventives pròpies dels serveis de prevenció, són els següents:

 1. Posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirides al llarg del màster aplicant els conceptes i metodologies de la prevenció de riscos laborals a les activitats habituals d’un SP.
 2. Conèixer els principals elements de gestió i competència necessaris per a l’anàlisi rigorós dels problemes de la prevenció en situacions reals.

A cada estudiant se li assignarà dos tutors o tutores: un per part del SP i un altre per part del màster.

L’estudiant només haurà de fer una estada en pràctiques al SP, però aquestes i la memòria de les pràctiques externes hauran de contenir aspectes de les tres especialitats preventives.

Qualificació

S’obtindrà de la mitjana de les qualificacions numèriques dels dos tutors. El tutor o tutora del servei de prevenció valorarà el desenvolupament de les pràctiques presencials i el tutor o tutora del màster la memòria elaborada per l’estudiant, a més de tenir en compte les tutories presencials i telemàtiques amb l’estudiant.

Lliurament i calendari

El lliurament de la memòria de les pràctiques externes al tutor o tutora acadèmic constarà d'un exemplar en format Word o PDF, que es penjarà a l’eina informàtica de pràctiques en empresa.

Memòria de pràctiques externes

Aspectes formals:

  • Pàgines numerades.
  • Es recomana un nombre d’entre 15 i 30 pàgines, sense comptabilitzar els annexos.
  • Ortografia i gramàtica correctes.
  • Emprar un llenguatge expositiu (no col·loquial), concís, clar i senzill.
  • En la primera pàgina constaran: títol; nom i cognoms; DNI o número de document d’identificació de l’estudiant; nom del SP; nom del tutor o tutora del SP i nom del tutor o tutora del màster.
  • En la segona pàgina: índex amb número de pàgina d’inici de cada apartat.
  • Bibliografia, al final de la memòria, seguint les normatives de publicacions científiques (ja sigui citant amb números volats i numeració al final de les cites (estil Vancouver), o bé citant l’autor, llei o norma i l’any de publicació i ordenació alfabètica (estil Harvard).
  • Annexos: si es creu convenient, es poden incloure per agilitzar la lectura del text principal de la memòria.

Continguts a incloure:

  • Característiques generals del centre o centres de treball: descripció de l’empresa o empreses (ubicació, activitat, nombre de treballadors, organització dels recursos humans, etc.).
  • Característiques del SP: descripció del SP, anàlisi del projecte o projectes preventius.
  • Treball realitzat, ressaltant els aspectes més significatius: disseny i desenvolupament de les activitats preventives en les quals s’ha participat, esmentant com a mínim una per a cada especialitat preventiva.
  • Conclusions generals: Valoració de les pràctiques externes, des de la perspectiva de l'oferta com assignatura feta des del màster, fins la que finalment s’ha desenvolupat al SP. Anàlisi de la pròpia evolució dins del SP afegint, si es creu convenient, comentaris personals i suggeriments sobre les pràctiques externes. Valoració de punts dèbils i forts.
  • Annexos (si es creu convenient): diari de camp, organigrames, materials elaborats per l’estudiant, planols, imatges, etc. Disseny, desenvolupament i avaluació de la programació d’un dia de treball, etc.