Comparteix:

Ajut "UPChelps" per a estudiantat de grau o màster universitari

03/10/2023

Aquesta convocatòria té com a objectiu sufragar les despeses de matrícula (crèdits/taxes/tutoria) d'aquelles persones que puguin acreditar documentalment dificultats socio-econòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis. Termini per sol·licitar l'ajut: 28 de febrer de 2024.

Destinataris

Estudiantat oficial de grau o de màster enrolats en un dels centres propis de la UPC durant el curs pel qual es presenti la sol·licitud

Tots els candidats han de reunir, a més, requisits que es recullen a la convocatòria

Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

  • Les persones matriculades a la UPC en el marc d’un programa de mobilitat incoming.
  • Els estudiants visitants
  • Els matriculats en proves de conjunt

Incompatibilitats:

  • Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut atorgat per la UPC per al mateix curs acadèmic.

Termini per sol·licitar l'ajut: 28 de febrer de 2024.