Comparteix:

Sortides professionals

Amb el títol de graduat en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica adquiriràs les bases teòriques i tècniques necessàries i pròpies del sector de l'enginyeria geomàtica. Podràs desenvolupar la teva carrera professional en el àmbits següents 

Àmbit de la informació geoespacial:

 • "Capturar" dades del terreny i tots els "objectes" geogràfics que estan a, sobre o baix ell, mitjançant totes les tècniques disponibles actualment (topografia i GNSS, fotogrametria, teledetecció, LIDAR, etc).
 • Gestionar, explotar i difondre tota la informació geogràfica mitjançant les infraestructures de dades espacials (IDE) i els sistemes d'informació geogràfica (SIG).
 • Participar en els processos que tenen a veure amb la propietat com la gestió cadastral, el registre de la propietat o les taxacions i valoracions de propietats i béns.
 • Analitzar les característiques i estructures dels territoris i participar en els equips multidisciplinaris que planifiquen i ordenen aquests territoris.
 • Dissenyar, implantar i mantenir els sistemes informàtics que suporten IDE i els SIG.
 • Dissenyar i implantar les xarxes geodèsiques que són el suport de tota la informació geoespacial.

Àmbit de les infraestructures i la indústria:

 • Participar en el disseny, l'execució i el control infraestructures.
 • Participar en l'elaboració d'estudis d'impacte ambiental i en la vigilància i control d'aquest impacte.
 • Gestionar i administrar propietats immobiliàries.
 • Participar en l'execució i el control de, entre d'altres, instal·lacions, maquinàries i vehicles (terrestres, aeris i marins).
 • Subscriure el certificat d'eficiència energètica dels edificis.
 • Realitzar treballs de metrologia dimensional i legal i de calibratges i certificacions relacionats amb les mesures.

Àmbit dels serveis:

 • Exercir com a docent, entre d'altres, en centres universitaris, d'educació secundària i de formació professional.
 • Exercir com a pèrits davant dels tribunals de justícia.
 • Exercir com a mediadors en procediments de mediació civil i mercantil.
 • Participar en processos d'avaluació i de prevenció de riscos laborals en obres i entorns de treball.
 • Participar en processos de comercialització d'instrumentació, sistemes i programes topogràfics, geodèsics i geomàtics.

 A més, aquest grau t'habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a en topografia.