Comparteix:

Competències que adquiriràs en acabar el grau

Competències transversals

Emprenedoria i innovació

 • Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat.
 • Tenir capacitat per a entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Sostenibilitat i Compromís Social

 • Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar.
 • Tenir capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat.
 • Aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions.
 • Participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

Treball en equip

 • Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o fent tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Ús solvent dels recursos d'informació

 • Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Aprenentatge autònom

 • Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement.

Tercera llengua

 • Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades. 

Perspectiva de gènere

 • Conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació mateixa, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat, i integrar les diverses necessitats i preferències per raó de sexe i gènere en el disseny de solucions i la resolució de problemes.

Competències generals

Segons s’especifica a l’apartat 3 de l'annex de la Orden CIN/353/2009 aquestes competències són les següents:

 • Dissenyar i desenvolupar projectes geomàtics i topogràfics.
 • Analitzar, registrar i organitzar el coneixement de l'entorn i de la distribució de la propietat i utilitzar aquesta informació per a planejament i administració del sòl.
 • Analitzar i comprendre els problemes d’implantació en el terreny de les infraestructures, construccions i edificacions projectades i procedir a la seva implantació.
 • Capacitat per a la presa de decisions, de lideratge, gestió de recursos humans i direcció d’equips interdisciplinaris relacionats amb la informació espaial.
 • Determinar, mesurar, avaluar i representar el terreny, objectes tridimensionals, punts i trajectòries.
 • Interpretar la informació del terreny, tant geogràfica com econòmicament.
 • Gestió i execució de projectes de recerca, desenvolupament e innovació en el seu àmbit.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos de mesura, sistemes d’informació, explotació d’imatges, posicionament i navegació; modelització, representació i visualització de la informació territorial, tant per la superfície terrestre com al fons marí.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació a l’obra civil i l’edificació, a l’enginyeria medi ambiental, agronòmica, forestal i minera, en l’àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació a la societat de la informació, en l’àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació en cadastre i registre, ordenació del territori i valoració, en l’àmbit geomàtic.

Competències específiques

Pots consultar les competències específiques a l'informe de verificació de la titulació.