Comparteix:

Política i objectius de qualitat

L'objectiu principal de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) és aconseguir que el seu estudiantat assoleixi plenament, i en el temps previst, els coneixements, les competències, les aptituds i les habilitats professionals que es contemplen en els plans d’estudis corresponents a les diferents titulacions que imparteix i els permeti incorporar-se al mercat laboral així com continuar la seva formació al llarg de la vida professional.

És compromís de l’EPSEB assolir aquest objectiu amb la garantia de qualitat suficient per assegurar la màxima satisfacció dels seus grups d’interès. Per això ha de desenvolupar estratègies per assolir els objectius de qualitat, consistents en el control, revisió i millora contínua de tots els processos que duu a terme.

Les directrius generals per aconseguir els objectius de qualitat de l’EPSEB són:

Per tot això, la direcció de l’EPSEB es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre dins l’estricte compliment del marc legal en el qual es troba.