Comparteix:

Enquestes a l'estudiantat

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) realitza diverses enquestes a l'estudiantat, tant de grau com de màster, per saber la seva valoració sobre diferents aspectes relacionats amb els seus estudis. En aquesta línia trobem que es realitzen les enquestes següents:

Enquestes a l'estudiantat de nou accés

L'objectiu principal és conèixer el perfil i la motivació de l'estudiantat que duu a terme la primera matrícula sobre l'elecció dels seus estudis. Aquestes enquestes tenen una periodicitat biennal.

 

Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

L'objectiu principal és obtenir informació sobre la valoració que fa l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat i les assignatures que han cursat durant aquell quadrimestre. Són una eina per a la millora i l'avaluació de la docència i tenen una periodicitat quadrimestral

  • Aplicació E-enquestes de docència

    A través de l'aplicació E-enquestes de docència l'estudiantat pot realitzar les enquestes durant un període concret del quadrimestre (s’informa degudament a l’estudiantat) i consultar els resultats a escala d'assignatura de la seva titulació durant els diferents períodes en els quals manté la vinculació amb la UPC.

  • Portal de dades de la UPC

    Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

  • Intranet EPSEB

    A la intranet de l'EPSEB trobareu els gràfics comparatius dels resultats de les valoracions de l'estudiantat en les enquestes segons la titulació.

 

Enquestes de satisfacció de l'estudiantat per a processos d'acreditació de les titulacions

L'objectiu d'aquestes enquestes és conèixer l'opinió i el grau de satisfacció dels diferents grups que hi intervenen, per tal d'introduir, si és el cas, canvis o modificacions que permetin millorar el disseny de les titulacions o altres aspectes directament relacionats. En el marc del seguiment i l'acreditació de les titulacions de grau i màster universitari és un element molt important per poder analitzar la qualitat dels nostres estudis o dels serveis que hi oferim. Aquestes enquestes tenen una periodicitat triennal.