Comparteix:

A la tornada

 

Documentació definitiva un cop finalitzada la mobilitat

 

  • L’estudiant haurà d’aportar el document original i degudament signat del learning agreement a l’Àrea Acadèmica del centre. En cas d’haver-se produït canvis, aquests hauran d’estar reflectits al learning agreement definitiu, que haurà d’estar signat tant per la universitat d’origen com la de destí.
  • Així mateix, s’haurà de presentar el certificat d'incorporació i el certificat d’estada originals degudament signats per la persona responsable de la universitat de destí.

 

Avaluació al finalitzar el programa de mobilitat

 

 

  • Els estudiants que vulguin acreditar el coneixement de la tercera llengua dintre del programa de mobilitat hauran de consultar aquest enllaç per tal de saber com ho han de fer.
  • Si és el cas, l’estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits optatius per tal de poder fer la corresponent avaluació curricular.

 

 

Incorporació de les qualificacions als expedients

 

 

  • Un cop la universitat de destí ens faci arribar el certificat de les qualificacions corresponent i si l’estudiantat compleix amb els requisits acadèmics de la seva estada, s’introduirà en el seu expedient.
  • Si NO es reuneixen els requisits acadèmics en el període que determina la Normativa (el quadrimestre següent a l’estada de mobilitat), la qualificació no es podrà incorporar a l’expedient.