Comparteix:

Acreditació de la competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)

Informació prèvia

La Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC estableix que per tenir dret a l'expedició d'un títol universitari oficial de grau, l'estudiantat han d'haver assolit, en acabar els estudis, la competència en una tercera llengua.


Es considera assolida la competència en una tercera llengua per mitjà d'una de les quatre vies següents:


1. Acreditar el coneixement d'una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d'Europa. Taula de certificats acreditatius.


2. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.


3. Elaborar i defensar el treball de fi de grau íntegrament en anglès, preferentment, o si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua (francès, italià o alemany).


4. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa en què l'activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.


La llengua que s'utilitza per acreditar l'assoliment de la competència en una tercera llengua no es pot fer servir per al reconeixement de crèdits, llevat que es certifiqui un nivell superior al B2.2 o que el certificat de nivell B2.2 s'hagi obtingut durant els estudis de grau.

Sol·licitud

La sol·licitud d'acreditació de tercera llengua s'ha de presentar mitjançant el tràmit corresponent de la seu electrònica de la UPC, adjuntant la documentació requerida:
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_acreditacio_tercera_llenguaResolució

Es podrà consultar a l'e-Secretaria generant un expedient acadèmic, aproximadament, una setmana després de la sol·licitud.