Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Modificació de la matricula

Modificació de la matricula

Informació prèvia

S'entén per modificació de la matrícula l'acció d'afegir i/o eliminar assignatures de la matrícula.

El calendari acadèmic preveu per a cada període lectiu un termini per admetre les sol·licituds de variació de la matrícula, que resol el director o directora de l'Escola. Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini i acceptades pel centre impliquen l’expedició d’una nova liquidació econòmica. Els canvis en la matrícula fora d’aquest termini tenen caràcter excepcional i han de ser plenament justificats, i es consideren una modificació de matrícula a l’efecte de l’aplicació del preu públic corresponent.

No obstant això, és necessari que cada estudiant programi eficaçment la seva matrícula abans de formalitzar-la.

Els estudiants poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures fins a les dates que, a aquest efecte, estableix el calendari acadèmic, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula.

La modificació d’una matrícula associada a una beca, quan aquesta ja ha estat liquidada a l’entitat gestora, implica una liquidació econòmica que ha d’assumir l’estudiant, incloent-hi els casos en què es perdi la condició de becari o becària.

Si es produeixen modificacions dels horaris o de les dates d’examen previstos després de formalitzar la matrícula, l’estudiant pot modificar-la sempre que aquest canvi hagi provocat una incompatibilitat per cursar les assignatures de què s’ha matriculat o per poder ser avalua.

D'altra banda, tota modificació de matrícula porta associada una taxa que caldrà abonar en el moment en el qual l'estudiant la dugui a terme.

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tipus d'autorització la poden sol·licitar aquells estudiants vinculats a algun pla d'estudis vigent.

Els estudiants matriculats com a becaris NO podran sol·licitar la baixa d'assignatures si com a conseqüència d'aquesta baixa es modifiquen les condicions acadèmiques de la beca.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Modificació de matrícula".

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat. Aquesta documentació s'haurà de presentar presencialment a la secretaria acadèmica de l'Escola.

El termini per a sol·licitar modificacions de matrícula es publicarà a l'apartat Matrícula del web amb suficient antelació i a l'apartat d'enllaços relacionats d'aquesta mateixa pàgina.

 

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins de l'e-Secretaria.

 

Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva, l'estudiant haurà de donar la seva autorització mitjançant correu electrònic (donant resposta a una comunicació que rebrà al seu correu institucional) o bé haurà de personar-se a la secretaria acadèmica, dins el termini i l'horari que s'estableixi a tal efecte, per a dur a terme la modificació de la seva matrícula. En el cas que no pugui personar-se el propi estudiant, la persona que vingui haurà de portar l'imprès d'autorització a terceres persones degudament emplenat i signat.

Passat el termini per dur a terme les modificacions autoritzades, la resolució serà considerada com a caducada i deixarà de tenir efectes.