Comparteix:

Modificació de la matricula

Informació prèvia

S'entén per modificació de la matrícula l'acció d'afegir i/o eliminar assignatures de la matrícula.

El calendari acadèmic preveu per a cada període lectiu un termini per admetre les sol·licituds de variació de la matrícula, que resol el director o directora de l'Escola. Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini i acceptades pel centre impliquen l’expedició d’una nova liquidació econòmica. Els canvis en la matrícula fora d’aquest termini tenen caràcter excepcional i han de ser plenament justificats, i es consideren una modificació de matrícula a l’efecte de l’aplicació del preu públic corresponent.

No obstant això, és necessari que cada estudiant programi eficaçment la seva matrícula abans de formalitzar-la.

Els estudiants poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures fins a les dates que, a aquest efecte, estableix el calendari acadèmic, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula.

La modificació d’una matrícula associada a una beca, quan aquesta ja ha estat liquidada a l’entitat gestora, implica una liquidació econòmica que ha d’assumir l’estudiant, incloent-hi els casos en què es perdi la condició de becari o becària.

Si es produeixen modificacions dels horaris o de les dates d’examen previstos després de formalitzar la matrícula, l’estudiant pot modificar-la sempre que aquest canvi hagi provocat una incompatibilitat per cursar les assignatures de què s’ha matriculat o per poder ser avaluat.

D'altra banda, tota modificació de matrícula porta associada una taxa que caldrà abonar en el moment en el qual l'estudiant la dugui a terme.

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tipus d'autorització la poden sol·licitar aquells estudiants vinculats a algun pla d'estudis vigent.

Els estudiants matriculats com a becaris NO podran sol·licitar la baixa d'assignatures si com a conseqüència d'aquesta baixa es modifiquen les condicions acadèmiques de la beca.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Modificació de matrícula".

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat. Aquesta documentació s'haurà de presentar per la Seu Electrònica de la UPC.

El termini per a sol·licitar modificacions de matrícula es publicarà a l'apartat Matrícula del web amb suficient antelació i a l'apartat d'enllaços relacionats d'aquesta mateixa pàgina.

 

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins de l'e-Secretaria.

 

Matrícula

Un cop validada la documentació i acceptada, es procedirà a modificar la matrícula segons la sol·licitud de l'estudiant o, en cas que no es considerin els motius justificats, aquesta serà denegada.