Vés al contingut (premeu Retorn)

Canvi de grup

Informació prèvia

A la titulació de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació hi ha diferents grups de classe per algunes de les assignatures. Cadascun d'aquests grups té assignat un horari de classe i por tenir professorat diferent.

La informació relacionada amb els horaris de classe i el professorat de cadascun dels grups de classe són publicats abans del procés de matrícula. De manera que l'estudiantat disposi d'aquesta informació per a planificar de forma eficient i correcta la seva matrícula dins de cada període.

L'estudiant podrà escollir entre més d'un grup de classe en el moment de formalitzar la seva matrícula, però aquesta opció de triar anirà reduint-se segons la posició que ocupi dins l'ordre de matrícula. Cal tenir present que aquesta posició, pels estudiants no nous, es calcula a partir dels criteris següents (ordenats per prioritat):

  • Paràmetre de rendiment acadèmic del quadrimestre anterior
  • Nombre de crèdits matriculats el darrer quadrimestre
  • Nota mitjana ponderada de totes les assignatures cursades el darrer quadrimestre
  • Ordre alfabètic a partir d'una lletra escollida per sorteig públic

El canvi de grup és considerat com una modificació de matrícula i, per tant, només serà autoritzat en casos concrets i degudament justificats documentalment, i sempre que aquestes autoritzacions no afectin al bon funcionament de la docència. Els motius pels quals s'autoritzen canvis de grup són:

  • una modificació dels horaris de classe o de dates d'examen realitzada per l'Escola amb posterioritat a la formalització de la matrícula
  • per motius laborals, aportant la documentació que ho acrediti (contracte laboral i full horari signat/segellat empresa)
  • per motius mèdics

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tipus d'autorització la poden sol·licitar aquells estudiants vinculats al pla d'estudis del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a través de l’e-Secretaria, dins l’apartat d'Instàncies/Sol·licituds/Canvi de grup. No seran tractades aquelles sol·licituds que no es tramitin per l'apartat correcte. Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat. Aquesta documentació s'haurà de presentar per la Seu Electrònica:
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/aportacio_documetacio_tramits_academics

El termini per a sol·licitar canvis de grup comença el primer dia de matrícula i finalitza set dies naturals, aproximadament, després de la data d'inici de les classes. El calendari amb dies concrets es publicarà a l'apartat Matrícula del web amb suficient antelació i als enllaços relacionats d'aquesta mateixa pàgina.

 

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria/Instàncies/Les meves instàncies.


Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva, la modificació queda automàticament reflectida a l'expedient de l'estudiant, sense necessitat que aquest faci cap tràmit addicional.