Comparteix:

Ampliació de crèdits a matricular

Informació prèvia

L'estudiantat de qualsevol titulació vigent del centre pot sol·licitar una autorització per poder superar el límit de crèdits matriculables establerts a la 'Normativa acadèmica dels estudis de Grau o Màster', a la normativa del centre o a alguna restricció per rendiment acadèmic.

El nombre de crèdits màxim establert per als estudis de grau és:

    • Per a l'estudiantat en Fase Inicial en modalitat de dedicació parcial: 18 crèdits
    • Per a l'estudiantat en Fase Inicial en modalitat de dedicació completa: 31,5 crèdits
    • Per a l'estudiantat en Fase No Inicial: 36 crèdits

i per als estudis de màster és:

    • Per a tot l'estudiantat: 36 crèdits

 

A banda d'aquests límits, cal tenir en compte altre tipus de limitació segons la 'Normativa de permanència dels estudis de grau' corresponent a la Fase No Inicial.

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tipus d'autorització la pot sol·licitar l'estudiantat vinculat a un pla d'estudis vigent.
La condició de l'expedient acadèmic de l'estudiantat és el que determinarà la resolució de la sol·licitud.

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Ampliació número de crèdits de matrícula" i dins dels terminis establerts per a la presentació de sol·licituds vinculades amb l'avaluació (quadrimestre de tardor) i la matrícula (quadrimestre de primavera).

 

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria. En el cas que aquesta sigui positiva, l'estudiantat podrà formalitzar la seva matrícula amb l'excepcionalitat autoritzada.

És important que es formalitzi aquesta sol·licitud dins els terminis establerts per tal que la resolució estigui abans de la matrícula i així no haver de demanar ampliacions de matrícula posteriors que puguin suposar un cost addicional.

 

Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva, l'estudiantat podrà formalitzar la seva matrícula amb el màxim de crèdits autoritzats el dia i l'hora assignats.