Comparteix:

Places, criteris i condicions d'assignació, i normatives

 

En el marc del programa Mou-te de la UPC, a l’EPSEB hi ha l'oferta de places de mobilitat internacional en els programes: Erasmus+ estudis; Erasmus+ pràctiquesUPC-Europa; UPC-Amèrica Llatina; Programa SMILE-MAGALHAES; Programa CINDA; Programa UPC-Empresa; UPC-EUA/Canadà; UPC-Xina i UPC-Món. Així com també el programa KA171.


Oferta de places


Podran accedir a una plaça de mobilitat tot aquell estudiantat que tingui superats 60 crèdits i que en el moment de marxar puguin matricular assignatures. NO podran realitzar una mobilitat els estudiants que únicament els hi resti per superar el TFE en el moment de marxar.

Nota important: Les sol·licituds presentades per estudiantat que no compleixi aquest requisit seran desestimades.

Per tal de dur a terme l'assignació de places de mobilitat se seguiran una sèrie de criteris. Cada sol·licitud i opció serà valorada d’acord amb la suma dels apartats següents:

  • Nota Mitjana ponderada de l’expedient acadèmic (0-10), amb una precisió de dos decimals. El pes d’aquest apartat serà del 70% del total.
  • S’atorgaran punts per idiomes en tant que:

Estiguin relacionats amb la plaça de la qual es sol·licita la mobilitat.

En cas que l’idioma sigui requisit imprescindible per a poder optar a la plaça, únicament es donaran punts si s’acredita un nivell superior al que se sol·licita.

El pes que tindrà aquesta part serà del 30%.

El barem que es tindrà en compte és:

A1A2B1B2C1C2
Nivell A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2
IDIOMA 1 1 1,5 2 3 4 6 8 9 10 11 12
IDIOMA 2 0,17 0,33 0,50 0,67 1,00 1,33 2,00 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00

IDIOMA 1 – Idioma requerit a la universitat de destí, sempre que el nivell sigui superior al sol·licitat a la Taula General on s’exposen els nivells mínims exigits per a poder fer la sol·licitud de la plaça.

Per als països de parla hispana no es comptabilitzarà idioma 1.

IDIOMA 2 – Valoració pel coneixement de llengües estrangeres d’utilitat per a l’estudiant durant la seva estada al país de destinació.

La valoració dels idiomes es farà tenint en compte aquesta Taula de certificats d’idiomes.

Els idiomes que no consten en aquest document es valoraran de forma equivalent.

L’assignació de places de mobilitat es farà per ordre de puntuació en funció de les prioritats sol·licitades.

L'aplicació Erasmus + garanteix que l'estudiantat de tota Europa pugui accedir fàcilment a la informació sobre les oportunitats de mobilitat que ofereix el programa Erasmus + i l'ajudarà durant la seva mobilitat.

L'aplicació ja està disponible per descarregar al telèfon mòbil des de Google Play i Apple App Store o en línia.

Les funcions que inclou:

  • Orientació pas a pas a través de la mobilitat
  • Històries i consells centrats en l'estudiantat per ajudar durant la mobilitat
  • Ofertes, serveis, esdeveniments i activitats interculturals que promouen el compromís amb les comunitats locals

  

NORMATIVES