Comparteix:

Calendari

Aquí podràs trobar el calendari per a la mobilitat del curs acadèmic 2024-2025

 

 

21 de febrer

13 hores

Sessió informativa dels programes de mobilitat internacional per al curs 2024-2025. 

 

 Del 21 al 28 de febrer

 • L’estudiantat interessat haurà de formalitzar la sol·licitud a través de l’e-Secretaria.
 • Només es podrà seleccionar un total de 3 places i per ordre de prioritat.
 • A partir del 29 de febrer l'estudiantat interessat haurà de fer arribar a l'Àrea Acadèmica de l'Escola l'original i la fotocòpia dels certificats d'idiomes requerits en cadascuna de les places sol·licitades.

 

 Del 29 de febrer a l'1 de març

Període per assignar les places de mobilitat

 • L’assignació de places es realitzarà per l’e-Secretaria
 • L’estudiant en qualsevol moment podrà consultar durant aquest període l’estat de la seva sol·licitud (concedida o denegada)

Del 4 al 5 de març

Període per cursar al·legacions per part de l'estudiantat interessat

 • Aquestes al·legacions es tramitaran a través de l’e-Secretaria.

 Del 6 al 7 de març

Període per resoldre les al·legacions

 • Aquestes al·legacions es resoldran a través de l’e-Secretaria.

Del 8 a l'11 de març

Període d’acceptació o de renúncia de les places assignades

 • L’estudiant haurà d’ACCEPTAR o REBUTJAR per l’e-Secretaria la plaça assignada. En el cas en què no indiqui cap opció, la plaça quedarà “ANUL·LADA”.

13 de març

Reunió amb el coordinador o coordinadora de mobilitat.

Del 14 al 19 de març

Lliurar la FITXA DE MOBILITAT degudament complimentada mitjançant el correu electrònic . En cas de NO aportar els documents requerits perdran la plaça assignada.

A partir del 20 de març

Comunicació a les universitats de destí dels estudiants i les estudiantes que han obtingut una plaça de mobilitat en la seva universitat.

 

 

abril/juny

Informació de la universitat de destí a l'estudiantat seleccionat

 • L'estudiantat seleccionat rebrà per part de les universitats de destí la informació dels procediments a seguir (informació de l’Application Form, Preliminary Learning Agreement, etc.). En cas contrari, l’estudiant haurà d’informar-se consultant directament el web de la universitat de destí.
 • L'estudiantat haurà de formalitzar els precompromisos de mobilitat o Preliminary Learning Agreement en les dates que els indiquin les universitats de destí, amb el vistiplau del coordinador o coordinadora de mobilitat de l’EPSEB.
 • És responsabilitat de l’estudiant estar informat o informada dels terminis i requisits que la universitat de destí tingui establerts.

maig/juny

Acceptació de la universitat de destí

 • L'estudiantat seleccionat rebrà per part de les universitats l’acceptació (carta o e-mail)
 • Caldrà facilitar una còpia d'aquesta acceptació a l’Àrea Acadèmica del Centre ja que és un requisit indispensable per a expedir la Credencial de Mobilitat.

 

Acreditació de la plaça de mobilitat

 • En el cas que l'estudiantat seleccionat necessiti l’assignació de la plaça de mobilitat mitjançant un certificat en català, castellà o anglès, hauran de demanar-ho a través de la seva l’e-Secretaria.