Comparteix:

Projectes docents Erasmus+

Erasmus + és el programa de la Unió Europea en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2021-2027. Dins d'aquest programa, a més de les accions enfocades a la mobilitat d'estudiantat i personal de les universitats, també hi ha la "Acció Clau 2 (KA2). Cooperació per a la Innovació i l'Intercanvi de Bones Pràctiques".

S'espera que aquesta Acció Clau doni lloc a el desenvolupament, la transferència o l'aplicació de pràctiques innovadores a nivell organitzatiu, local, regional, nacional o europeu.

Des de l’EPSEB, a través del seu professorat i personal d’administració i serveis, s’està participant en diferents projectes KA2.

 

Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber Buildings (HybridTim)


La majoria dels edificis actuals estan dissenyats i construïts en formigó i acer, produint grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle, és a dir, diòxid de carboni (CO₂) a l'atmosfera i contribuint al canvi climàtic i a l'escalfament global.

Cal adoptar accions immediates per assolir l'objectiu de sostenibilitat de 2050 de la Comissió Europea per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i emissions netes de carboni (CO₂). El projecte HybridTim respon a l'enorme necessitat de resoldre problemes de sostenibilitat i crear solucions sostenibles per al disseny, la construcció i els sectors relacionats per afrontar els reptes ambientals futurs. Promou el disseny i la construcció sostenibles i respectuosos amb el medi ambient d'edificis híbrids de fusta.

El projecte HybridTim té com a objectiu satisfer les futures demandes d'educació superior dels estudiants en disseny i construcció d'edificis de fusta d'enginyeria híbrida d'alt rendiment mediambiental mitjançant enfocaments d'aprenentatge innovadors i transdisciplinaris centrats en l'estudiantat.

PDI de l'EPSEB que participa al projecte

Knowledge Alliance for Mid and Tall Sustainable Wooden Buildings (KnoWood)

El projecte Knowledge Alliance for Mid and Tall Sustainable Wooden Buildings (KnoWood) és un projecte finançat pel programa Erasmus+ dins de les accions KA2: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques. Aliances pel coneixement.

El projecte compta amb la participació d'11 entitats de 5 països diferents: Canadà, Dinamarca, Espanya, Lituània i Regne Unit.

El projecte té com a finalitat impulsar la construcció amb fusta d'edificis de mitja i gran alçada. Un dels seus objectius és analitzar i donar resposta a les necessitats formatives del sector de la construcció amb fusta. Per a això, durant el projecte es desenvoluparan mòduls formatius orientats a la construcció en alçada amb fusta.

PDI de l'EPSEB que participa al projecte

Smart Rehabilitation 3.0

Smart Rehabilitation 3.0 és un projecte de 30 mesos de durada cofinançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea en el marc de l'acció clau 2: Associació estratègica per a l'educació superior. El projecte té com a objectiu mitigar i cobrir la bretxa entre l'oferta educativa i la realitat social, mitjançant la definició d'un nou perfil professional d'"expert en rehabilitació" i la creació de currículums homogenis, validats a nivell europeu, per a la formació d'aquests experts, dins del marc de l'educació superior.

PDI de l'EPSEB que participa al projecte

Sustainable Construction with Bio-composite Materials (BIO-FIBRE)

Per augmentar l'eficiència dels materials i reduir l'impacte climàtic, la Comissió Europea ha llançat una nova estratègia integral per a un entorn construït sostenible, que promou els principis de circularitat al llarg del cicle de vida dels edificis. Una de les opcions possibles és construir amb materials biocomposites. Materials de construcció típics com, per exemple, plàstic i acer, tenen una gran petjada ecològica. Al contrari, els biocomposites són la propera generació de materials de construcció sostenibles, formats per una combinació d'ingredients ecològics, normalment fibres vegetals barrejades amb resines i aglutinants naturals. Els biocomposites ajuden a eliminar els residus no renovables, reduir l'ús de matèries primeres i reduir el consum de combustibles fòssils.

El sector de la construcció està experimentant una revolució tecnològica i verda al llarg de tot el cicle de vida de l'edifici. No obstant, l'anàlisi de l'educació disponible als països europeus revela que l'educació superior en construcció verda amb biocomposites encara no està prou desenvolupada, els professors i estudiants no tenen competències en sostenibilitat, ni prou coneixements i habilitats de construcció verda. Les llacunes en l'educació i els desajustaments d'habilitats, observades a 7 universitats, van encoratjar la idea del nou projecte BIO-FIBRE: desenvolupar i oferir un curs transdisciplinari innovador centrat en l'estudiant en construcció verda amb materials biocomposites.

PDI de l'EPSEB que participa al projecte: