Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Reconeixements/Convalidacions per estudis universitaris

Reconeixements/Convalidacions per estudis universitaris

Informació prèvia

S'entén per reconeixement de crèdits l'acceptació, en un estudi oficial, dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. També es poden reconèixer crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de determinats títols propis si així es recull en l'informe de verificació de la titulació.

Aquest reconeixement implica l'establiment d'una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball entre assignatures de plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols oficials.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

El treball de fi de grau o màster no es pot reconéixer en cap cas. 

Sol·licitud

La sol·licitud per demanar el reconeixement s'ha de lliurar al centre on es volen cursar els estudis mitjançant el tràmit corresponent de la Seu Electrònica de la UPC.

Aqusta sol·licitud ha d'incloure tots els estudis que s'hagin cursat fins aquell moment i la relació d'assignatures que l'estudiant vol reconéixer/convalidar en els estudis als quals ha accedit o vol accedir. 

Documentació que cal presentar:

 Havent cursat estudis espanyols(*)

  • Certificació acadèmica oficial (original o fotocòpia compulsada)
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements.
  • Fotocòpia del DNI o NIE

(*) en el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret de l’e-Secretaria.

Havent cursat estudis a l'estranger(**)
  • Certificació acadèmica oficial (original o còpia autenticada)
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent, que inclogui un certificat total de pàgines dels programes)
  • Certificat Equivalencia de notas medias emés pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions.
  • Fotocòpia del NIE o passaport

 

(**)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa acadèmica dels estudis de grau).

El pagament es pot fer per l'e-Secretaria (si s'és estudiant) o bé efectuant el pagament en efectiu a qualsevol oficina de CaixaBank, Banc de Santander o Caixa d'Enginyers.

Des del moment que es reb el rebut de pagament es comença a tramitar la sol·licitud.

La sol·licitud de reconeixements es pot demanar en qualsevol moment.

 

Resolució

Un cop fet l'estudi, se segueix el procediment següent:

 1. El centre ha de comunicar a l'estudiant el resultat de l'estudi de reconeixement/convalidació de crèdits mitjançant l'informe corresponent.
 2. L'estudiant que vol reclamar aquest resultat ha d'adreçar un escrit raonat al director o directora o el degà o degana del centre en un termini màxim de 7 dies des de la data de comunicació d'aquest resultat.
 3. El director o directora o el degà o degana ha de resoldre la reclamació en el termini de 15 dies des de la data en què s'ha interposat i notificar-ho a l'estudiant.

 

Matrícula

Un cop finalitzat el tràmit, i en el cas que l'estudiant estigui matriculat, ha de sol·licitar la modificació de la matrícula per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin al seu expedient.

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, el centre ho comunicarà a l'estudiant i la matrícula es considerarà definitiva.