Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Expedició del títol oficial

Expedició del títol oficial

Informació prèvia

Els estudiants, una vegada han assolit els requisits necessaris, tenen dret a sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol que l'acompanya.

Les dades personals que hi constin a la documentació que es facilitarà ha de constar tal com figura en el DNI corresponent, en el cas d'estudiants amb nacionalitat espanyola, o en el passaport, en el cas d'estudiants amb nacionalitat estrangera. Els documents hauran d'estar vigents.

Sol·licitud

Un cop l'expedient tancat, es pot optar per tramitar el títol de dues maneres:

  • Presencial

Cal dirigir-se a la secretaria acadèmica per tal de comprovar les dades de la sol·licitud i signar el document que es genera. Les dades personals han de constar tal i com figuren en el DNI o passaport, segons s'escaigui.

Per tal de sol·licitar el títol cal que adjunteu còpia del DNI o passaport vigent.

  • No-presencial

Cal seguir les indicacions del procediment i accedir a la Seu Electrònica de la UPC.

L'expedició del títol porta associada una taxa oficial que estableix anualment el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.  El pagament es pot fer mitjançant targeta de crèdit a la secretaria o en efectiu, a qualsevol oficina de CaixaBank.

Un cop fet el pagament de la taxa es lliurarà el resguard de sol·licitud del títol.

La sol·licitud d'expedició l'ha de formalitzar la persona interessada o en el seu defecte pot autoritzar a una altra persona per a tramitar aquest resguard. Aquesta persona ha de portar una autorització signada i una fotocòpia del DNI vigent de l'estudiant i una altra del DNI de la persona autoritzada.

 

Tramitació

La secretaria comunicarà per correu electrònic quan pot passar a recollir el títol. La comunicació es fa a l'adreça electrònica que figura a l'expedient de l'e-Secretaria.

 

Recollida del títol

La persona interessada podrà recollir el títol en l'horari indicat al correu electrònic prèvia identificació, DNI, per a estudiants de l'Estat Espanyol, o passaport, per a estudiants estrangers, vigent, segons s'escaigui. 

Si no pot recollir-lo personalment, es podrà autoritzar a un altra persona mitjançant un poder notarial o amb una còpia autenticada d'aquest o mitjançant una autorització signada i segellada per un notari.

Si es resideix en una altra província o a l'estranger, es pot sol·licitar a través de la vostra e-Secretaria per tal que sigui tramès a la Delegació del Govern més propera o bé a l'ambaixada o el consolat espanyol del país de residència, previ pagament de la taxa que estableix el Consell Social a tal efecte.