Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Continuïtat d'estudis

Continuïtat d'estudis

Informació prèvia

Segons la normativa de permanència en els estudis de grau de l’EPSEB, l'estudiantat te unes exigències mínimes de resultats per a poder continuar els seus estudis. Aquestes exigències es poden dividir en tres grups:

  • Estudiants de nou accés:

Tot estudiant i tota estudiant que accedeix a un estudi de grau ha de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits ECTS, amb independència de les matrícules formalitzades.

Tot estudiant i tota estudiant que accedeix a un estudi de màster ha de superar en el primer any acadèmic un mínim de 15 crèdits ECTS, amb independència de les matrícules formalitzades.

  • Estudiants en la Fase Inicial:

Els estudiants i les estudiants a temps complet han de superar un mínim de 42 crèdits entre les assignatures que conformen la Fase Inicial en un termini màxim de 2 anys acadèmics, i els estudiants i les estudiants a temps parcial en un termini màxim de 4 anys, independentment de les matrícules formalitzades.

En cas de no complir aquests criteris de permanència, l'estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat.

L'estudiant que vol reiniciar els estudis dels quals ha estat exclòs o bé iniciar estudis diferents però amb una fase inicial comuna amb l'estudi en qüestió, pot fer-ho al cap d’un any des del moment de la desvinculació si torna a tenir una plaça assignada per la via de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis.

  • Estudiants amb la Fase Inicial ja superada:

Un cop superada la Fase Inicial, cada final de quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (codi alfa) de cada estudiant. Aquest paràmetre és el quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats.

La desvinculació automàtica dels estudis es produeix per als estudiants amb un paràmetre de rendiment acadèmic inferior a 0,3 en tres períodes lectius consecutius.

En aquest cas, si el director o directora o el degà o degana del centre docent resol la
desvinculació dels estudis de l’estudiant, aquesta resolució és per un període màxim d’un any.

L’estudiant exclòs dels seus estudis en aplicació d’aquest apartat pot reiniciar-los un cop transcorregut el període de desvinculació.

                                                                                  

Sol·licitud

Els tràmits relacionats amb la continuïtat d'estudis són:

  • Sol·licitar quadrimestre addicional  

És l'ampliació del termini per a superar els crèdits mínims exigits per al primer any acadèmic i/o per a la superació de la Fase Inicial per a les titulacions de grau.

  • Sol·licitar no tenir en compte el paràmetre de rendiment

És la petició entorn a la qual el rendiment acadèmic obtingut en un determinat període lectiu no es tingui en compte a efectes d’aplicació de la normativa de permanència en els estudis de grau de fora de la Fase Inicial.

 

Qui ho pot sol·licitar?

La continuïtat d’estudis la pot sol·licitar aquell estudiantat afectat per algun dels punts de la normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC. L'Escola, en finalitzar el procés d'avaluació curricular, publica un llistat amb els estudiants afectats per la normativa de permanència.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – “Permanència i rendiment” – “Continuïtat dels estudis”.

Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació necessària que acrediti els motius exposats a la petició de continuïtat en els estudis. Aquesta documentació s’haurà de presentar per la seu electrònica UPC.

Els termini per a sol·licitar la continuïtat en els estudis per als estudiants afectats per la normativa de permanència estan establerts al Calendari acadèmic aprovat per la UPC per a cada curs acadèmic.

 

Resolució

  • Quadrimestre addicional:

El director o directora del centre pot, en situacions justificades, ampliar el termini per a superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic i/o per a superar la Fase Inicial dels estudis.

La resolució es pot consultar a l’estat del tràmit mitjançant l’e-Secretaria.

Les reclamacions contra la resolució del director o directora del centre s’han d’adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs de reposició, en el termini d’un mes a partir del dia següent de la recepció de l’esmentada resolució.

  •  No tenir en compte un determinat paràmetre de rendiment:

El cap d’Estudis de cadascuna de les titulacions resoldrà les sol·licituds vinculades a la no desvinculació dels estudis en aplicació a la normativa de permanència de la Fase No Inicial dels estudis de grau de l’EPSEB.

La resolució es pot consultar a l’estat del tràmit mitjançant l’e-Secretaria.

 

Matrícula

En el cas de resolucions positives, caldrà que l’estudiant s’informi del procés de matrícula i tràmits relacionats que caldrà que segueixi.