Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Avaluació curricular

Avaluació curricular

Informació prèvia

Un bloc curricular és un conjunt d'assignatures que s'avalua de forma global en un procediment que s'anomena avaluació curricular. Per ser avaluat curricularment cal haver matriculat i tenir avaluades totes les assignatures d'un bloc curricular.

L'avaluació curricular es competència de la Comissió d’Avaluació Curricular, òrgan que es reuneix al finalitzar cada període avaluador de final de cada quadrimestre.

Les titulacions de grau a l'EPSEB tenen definits dos blocs curriculars:
  • Bloc curricular de la Fase Inicial: conjunt d'assignatures dels dos primers quadrimestres del pla d'estudis
  • Bloc curricular de la Fase No Inicial: resta d'assignatures del pla d'estudis (exclòs el treball de fi d'estudis).

Normativa d'avaluació curricular dels estudis de grau:

 • De la Fase Inicial (FI):

a) Per a l'estudiantat que va iniciar els estudis abans del curs 2015-2016 Q1:

Es poden compensar assignatures amb nota igual o superior a 4 sempre que la suma de crèdits d'aquestes assignatures no superi el màxim de 13,5 crèdits i que la nota mitjana ponderada del bloc curricular sigui igual o superior a 5.

En qualsevol cas, consulteu la Normativa d'Avaluació Curricular de cadascuna de les titulacions de grau (les trobareu als "enllaços relacionats") per tal de saber quines assignatures no es poden compensar simultàniament.

 

b) Per a l'estudiantat que va iniciar els estudis a partir del curs 2015-2016 Q1:

Es pot compensar una única assignatura amb nota igual o superior a 4, sempre que la nota mitjana ponderada del bloc curricular sigui igual o superior a 5.


 • De la Fase No Inicial (FNI):

a) Per a l'estudiantat que va iniciar els estudis abans del curs 2015-2016 Q1:

Es poden compensar les assignatures amb nota igual o superior a 4 sempre que el total d’assignatures compensades (incloses les ja compensades a la Fase Inicial) no superi el màxim de 18 crèdits.

En qualsevol cas, consulteu la Normativa d'Avaluació Curricular de cadascuna de les titulacions de grau (les trobareu als "enllaços relacionats") per tal de saber quines assignatures no es poden compensar simultàniament.

 

b) Per a l'estudiantat que va iniciar els estudis a partir del curs 2015-2016 Q1:

No es pot compensar cap assignatura. Per superar el bloc curricular de la Fase No Inicial cal superar la totalitat dels crèdits que el conformen.

 

ATENCIÓ! Els estudiants del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació provinents de l’adaptació dels estudis d’Arquitectura Tècnica disposen d’un màxim de 24 crèdits a compensar (comptant els crèdits corresponents a assignatures aprovades curricularment en els estudis d’arquitectura tècnica). Aquests 24 crèdits estan repartits: màxim de 15 crèdits a la Fase Inicial i la resta fins a 24 a la Fase No Inicial.

Sol·licitud

Els tràmits relacionats amb el procés d'avaluació curricular són:

 • Sol·licitar excepcionalitats a la normativa d'avaluació curricular:

Sense perjudici de l'actuació d'ofici a partir dels criteris d'avaluació curricular establerts a la normativa corresponent, els estudiants que considerin que en el seu cas s'han donat circumstàncies especials, podran fer arribar a la Comissió d'Avaluació Curricular, abans de la reunió, una instància amb les al·legacions pertinents. A aquest efecte, les dates d'actuació de la Comissió seran publicades amb l'antelació suficient.

A partir de les instàncies presentades, la Comissió d'Avaluació Curricular podrà aprovar per avaluació curricular a un estudiant tot i no satisfer les condicions normatives.

 • Sol·licitar no ser avaluat curricularment:

L'estudiant inclòs en les condicions establertes a la normativa (tant de la Fase Inicial com de la Fase No Inicial) serà avaluat curricularment de forma automàtica, sense haver de presentar cap mena d'instància. Els estudiants que NO vulguin ser avaluats curricularment, atès que no volen que se'ls hi compensi alguna assignatura tot i complir els criteris a tal efecte, ho hauran de sol·licitar explícitament.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants amb la totalitat d'assignatures del bloc curricular avaluades:

  • Bloc Fase Inicial: estudiants amb totes les assignatures del 1A i 1B avaluades.
  • Bloc de la Fase No Inicial: estudiants amb totes les assignatures obligatòries avaluades des del 2A al 4B i la totalitat dels crèdits optatius cursats o reconeguts.

Recordeu que els estudiants amb la totalitat d'assignatures d'un bloc curricular avaluades i que compleixen els criteris normatius per poder compensar alguna assignatura suspesa amb nota entre 4 i 4,9 NO han de fer cap tipus de sol·licitud, donat que seran tractades d'ofici.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La via per presentar sol·licituds vinculades a l'avaluació curricular és a través  de l'e-Secretaria. Dins l'apartat "Tràmits" trobareu:

 • "Informació avaluació curricular": estudiants que volen sol·licitar excepcions a la normativa d'avaluació curricular.
 • "No avaluar curricularment": estudiants que, tot i complir els criteris normatius, no volen ser avaluats curricularment. És a dir, no volen que se'ls hi compensi alguna de les assignatures suspeses amb nota entre 4 i 4,9.

Els terminis per presentar aquest tipus de sol·licituds es publiquen quadrimestralment amb suficient antelació. Aquests terminis els trobareu a l'apartat d'enllaços relacionats d'aquesta mateixa pàgina.

 

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins de l'e-Secretaria. Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiant podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.