Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Accés a les titulacions de grau - per trasllat d'expedient

Accés a les titulacions de grau - per trasllat d'expedient

Informació prèvia

Poden accedir per aquesta via, sense necessitat de fer la preinscripció universitària, els estudiants i les estudiants que estan en disposició de reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries.

En el cas d'accés per altres vies (PAU, altres sistemes educatius, cicles formatius de grau superior (CFGS) i majors de 25 anys) consulteu el tràmit "Accés a les titulacions de grau - per preinscripció universitària" que trobareu als enllaços de "Tràmits administratius".

Les vies d'accés a les titulacions de grau amb accés directe a l'EPSEB són:

 • Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols (amb estudis universitaris oficials espanyols parcials)
   • L’estudiant que vulgui canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols pot sol·licitar l’admissió directament sense haver d’obtenir plaça en el procés de preinscripció si se li reconeix un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es reconeix el treball de fi d'estudis (TFE).
   • No pot accedir per aquesta via l’estudiant que ja s’ha titulat, atès que el trasllat implica en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen; ni tampoc si està afectat o afectada per la normativa de permanència als estudis d’origen, si aquests s’han cursat a la UPC.
   • No es podrà accedir si es cursen estudis de grau en un centre UPC i només manca el TFE  per finalitzar la titulació. Tampoc si es prové d'una altra universitat o es cursen estudis d'acord a ordenacions universitàries anteriors i un cop realitzat el reconeixement resten per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals es vol accedir.

 • Estudiants que han cursat estudis universitaris estranger
   • Poden accedir per aquesta via els estudiants i les estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers, finalitzats o no.
   • En cas que els estudis hagin conclòs amb l’obtenció d’un títol estranger que doni accés a una professió regulada, la persona interessada pot optar entre sol·licitar l’homologació pel títol universitari oficial o la convalidació d’estudis, tenint en compte que totes dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.
   • En el cas d’optar per l’homologació i aquesta hagi estat denegada, la persona interessada pot sol·licitar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que la denegació no s’hagi fonamentat en alguna causa d’exclusió establerta per Reial decret.
   • L’estudiant que pot convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries (en cap cas es pot convalidar el TFE) ha de sol·licitar l’admissió directament al centre i no pot fer la preinscripció.
   • L’estudiant que convalida menys de 30 ECTS ha de fer la preinscripció i només pot demanar l’estudi al centre que li ha fet prèviament aquesta convalidació i per a la qual ha de presentar el certificat de l’estudi de convalidació emès pel centre.
 

Sol·licitud

S’haurà d'adreçar la sol·licitud d'accés a la Seu electrònica de la UPC mitjançant el tràmit Sol·licitud d'accés directe a estudis de la UPC, per canvi d'estudis, centre o Universitat degudament complimentada.

Si amb anterioritat no s'ha sol·licitat una Guia Orientativa de Reconeixements / Convalidacions, s'haurà de presentar, a més a més de la sol·licitud, la documentació requerida i pagar la taxa corresponent. Trobareu tota la informació referent a aquest tràmit aquí.

S’haurà d’adjuntar la documentació següent:

 Si s'han cursat estudis espanyols
  • Certificació Acadèmica Oficial (original o fotocopia compulsada) (*)
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements
  • Fotocòpia del DNI o NIE
(*) En el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret de l’e-Secretaria.

 

Si s'han cursat estudis a l'estranger(**)
  • Certificat Acadèmic Oficial
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de la sol·licitud de convalidacions
  • Fotocòpia del NIE o passaport
(**) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster).

 

En el moment de presentar la sol·licitud, la Secretaria Acadèmica de l'Escola generarà el rebut de pagament que us farà arribar per e-mail al correu indicat a la sol·licitud corresponent.  El pagament es pot fer a qualsevol oficina de CaixaBank, Banc de Santander i Caixa d'Enginyers.

Els períodes de sol·licitud els podeu consultar a l'enllaç calendari acadèmic de la UPC i es publicarà una noticia dels terminis al web del centre abans de finalitzar cada quadrimestre.

 

Resolució

El centre publicarà al web, abans del període de matrícula, el llistat dels estudiants i de les estudiants que s'han admès per aquesta via. Així mateix, es farà arribar un correu electrònic a les persones interessades amb la informació de la matrícula.