Comparteix:

Documentació estudiantat nou ingrés

Documentació general per a tots els estudis

Documentació identificativa:

  • Estudiantat amb nacionalitat espanyola: DNI.
  • Estudiantat amb nacionalitat estrangera: original i fotocòpia del NIE i del passaport. Si encara no disposeu del NIE, caldrà aportar la fotocòpia de la sol·licitud. En aquest cas el NIE s'haurà de lliurar com a màxim 3 mesos més tard de la data de la matrícula.

 

Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matrícula condicional:

Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a

 • Acreditació de caràcter econòmic a través del web de l'AGAUR. La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud l'apartat de beques del web de la UPC.

Ser membre de família nombrosa

 • Original i fotocòpia del títol vigent si el teu títol pertany a una comunitat autònoma diferent de Catalunya, on constin els noms dels fills i les dades dels titulars.

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

 • Certificat original expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació. Aquesta bonificació tant sols és podrà aplicar el primer any.

Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement

 • Original i fotocòpia del diploma de concessió del premi.

Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

 • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

 • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

 • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.

Documentació específica dels estudis de grau

Documentació específica segons la via d'accés:

  • Via 0 (selectivitat) o via 1 (estudiantat estranger de fora de la UE i que hagin aprovat les PAU): No ens cal cap documentació acreditativa.
  • Via 2 (titulats): còpia del títol o resguard del mateix (cal portar original o còpia compulsada)
  • Via 4 (FP2, MP3 o CFGS i assimilats): No ens cal cap documentació acreditativa.
  • Vies 7 i 8 (estudiants que ja han iniciat estudis universitaris): resguard de l’abonament de la taxa de trasllat.
  • Proves més grans de 25 anys: No ens cal cap documentació acreditativa.

 

Documentació específica estudis de màster

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari:

 

En centres propis de la UPC:

  • Currículum Vitae
  • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
  • Documentació específica requerida pel mateix màster.

En universitats o institucions estrangeres d'educació superior:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.
  • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
  • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

 

Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot formalitzar la matrícula. Un cop satisfet l'import de la matrícula a l'entitat bancària corresponent, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.