Comparteix:

Grups de recerca

L'objectiu dels Grups de Recerca és l'organització bàsica de la recerca en equips i la transmissió dels seus resultats a la societat. Els Grups de Recerca de la UPC quedaran recollits en el catàleg de GRs, que informarà de bona part de l'activitat de la Universitat en el camp de la recerca i la transmissió de resultats. Els Grups de Recerca de la UPC són, al seu torn, els reconeguts per la Generalitat de Catalunya Convocatòries AGAUR-SGR).

El Catàleg de Grups de Recerca de l'EPSEB, recull aquells en què hi participen PDI del centre, bé com a membre o com a membre-coordinador.

Subgrup de Recerca

A la UPC, els Subgrups de Recerca són aquells grups de recerca que no han presentat la seva sol.licitud a la Convocatòria AGAUR-SGR, o bé han quedat integrats en altres Grups de Recerca més grans (i reconeguts per AGAUR-SGR). La UPC els dona la possibilitat de continuar formant part del Catàleg dins aquesta nova categoria.

Centres Específics de Recerca (CER)

Els CERs formen part dels grups de recerca acreditats i són unitats singulars amb projecció externa pròpia posats en marxa per iniciativa de diferents departaments o instituts universitaris de recerca, que tenen com a funció principal l'atenció a la demanda d'entitats públiques o privades externes en uns camps específics de recerca.

Entitats Vinculades de Recerca

Són els centres de recerca amb entitat jurídica pròpia, creats per la UPC amb la contribució d'altres
institucions públiques i/o privades, en què la Universitat té una participació destacada.