Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'Acció Tutorial

Dins del procés 310.3.2 Suport i orientació a l’estudiantat, del Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centre, el pla d'Acció Tutorial de l’EPSEB consisteix en què tot aquell estudiantat de grau que formalitzi la seva primera matrícula a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona se li assignà un tutor o tutora que l’acompanyarà al llarg dels seus estudis.

Les funcions del tutor o tutora, en la fase inicial, seran les següents:

  • Informar sobre els serveis que ofereix l’Escola i la Universitat.
  • Informar sobre la normativa de permanència i la superació de la fase inicial.
  • Orientar sobre les “carències formatives en nivell pre-universitari” a superar. Per això es disposa d'una prova de diagnosi sobre coneixements previs i d'un curs zero semipresencial sobre matèries bàsiques.
  • Fer un seguiment del rendiment al llarg del període per tal de procurar la superació de la fase inicial.
  • Analitzar les dificultats d’aprenentatge i orientació pel que fa a l’adequació dels mètodes d’estudi, a la configuració de plans de treball realistes, la utilització dels recursos que la Universitat posa al seu abast, etc.
  • Emetre informes sobre actitud i incidències durant el període i gestionar la sol·licitud de continuïtat d’estudis, si escau.
  • En el cas d’estudiantat sense dificultats per seguir els estudis, la tutoria ha de servir d’estímul per a l’obtenció de resultats d’excel·lència.

S’ha habilitat a l'apartat "Serveis" de l’Escola un enllaç anomenat Tutories (dins de "Docència") on l’estudiantat podrà trobar el nom i les dades de contacte del seu tutor. Així mateix, també podrà emplenar una fitxa, la qual serà rebuda pel seu tutor.

Un cop l’estudiantat supera la fase inicial, continua mantenint el mateix tutor.

Les funcions del tutor o tutora, en la fase no inicial, seran les següents:

  • Orientació docent “sota demanda”.
  • Fer un seguiment de l’assoliment de les competències genèriques.
  • Orientar sobre els itineraris curriculars cercant l’adequació entre les expectatives i projectes acadèmics de l’estudiantat i la seva disponibilitat de temps, fins a formular un pla de matrícula raonable.

L’estudiantat de màster pot consultar amb els coordinadors o coordinadores de les assignatures aspectes sobre les metodologies docents o els models d’avaluació. En cas que ho considerin necessari, o si el dubte i l’assessorament es refereix a aspectes normatius, de matriculació, o de permanència, aquests podran derivar la consulta al cap d’estudis o a la persona responsable administrativa de l’àrea acadèmica.

Un cop superat l’equador de les titulacions de màster, es plantegen xerrades informatives per comentar les opcions que els plans d’estudi ofereixen per completar els estudis de forma complementària a la superació d’assignatures estàndards, amb les diferents formes de desenvolupar el treball de fi de màster.