Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Vida universitària / Noticies / 2021-2022 / UPChelps

UPChelps

Aquesta convocatòria té com a objectiu sufragar les despeses de matricula (crèdits/taxes/tutoria) d'aquelles persones que puguin acreditar documentalment dificultats socio-econòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis.
UPChelps

Aquesta convocatòria té com a objectiu sufragar les despeses de matricula (crèdits/taxes/tutoria) d'aquelles persones que tinguin la condició de destinatari, reuneixin els requisits i que puguin acreditar documentalment dificultats socio-econòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis.

Destinataris:

Estudiantat oficial de grau o de màster enrolats en un dels centres propis de la UPC durant el curs pel qual es presenti la sol·licitud

Tots els candidats han de reunir, a més, requisits que es recullen a la convocatòria

Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

 • Les persones matriculades a la UPC en el marc d’un programa de mobilitat incoming.
 • Els estudiants visitants
 • Els matriculats en proves de conjunt

 

Informació general


 • Organisme responsable:

  upc blanc fons transp

Sol·licitud ajornament pagament de la matrícula

Les persones sol·licitants podran demanar en el mateix tràmit de sol·licitud d’aquest ajut un ajornament en el pagament de les matrícules.

Si un cop revisada la sol·licitud d’ajut es constata que la persona sol·licitant no aporta documentació que justifiqui la seva situació sòcio-econòmica, es reactivarà de nou el pagament de la matrícula.

En cas contrari, l’ajornament es mantindrà fins a la resolució de les sol·licituds.  

Requisits


 • Generals:

  Consulta els requisits(obriu en una finestra nova) per a optar a la beca

 • Incompatibilitats:

  Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut atorgat per la UPC per al mateix curs acadèmic.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 03/12/2021
 • Data fi: 31/05/2022
 • Presentació:

  Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la UPC:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_ajut_matricula_UPChelps (obriu en una finestra nova)

  Com a norma general, es preveuen dos terminis de presentació de sol·licituds:

  • 1r termini – Abans de les 24 hores del 2 de gener de 2022 
  • 2n termini – Abans de les 24 hores del 31 de maig de 2022

   És recomanable que les persones que es matriculin del curs sencer o del primer quadrimestre presentin la seva sol·licitud durant el primer termini.

  Les sol·licituds que no aportin cap tipus de justificació documental de la situació socio-econòmica desfavorable de les relacionades a la convocatòria (veure apartat Criteris d'Adjudicació més avall) seran rebutjades immediatament, sense esperar a la publicació de la resolució.

  En aquests casos, si s’hagués concedit un ajornament en el pagament de la matrícula, aquest quedarà revocat i s’haurà de liquidar immediatament

 • Documentació addicional:

  Consulta a l'apartat "Criteris d'adjudicació" la documentació justificativa requerida per a cada situació.

  Hauràs d'adjuntar-la al tràmit de la sol·licitud

Beca


 • Import general:

  Els ajuts eximiran del pagament dels crèdits matriculats, les taxes o les matrícules de tutoria, segons el cas, en el quadrimestre en que s'ha concedit l'ajut, sempre que aquests no estiguin ja coberts per cap altra beca, prestació o ajut.

  No s’inclouen els imports corresponents a les assegurances.

  No es retornaran els imports de les matrícules ja abonades.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  1. Mantenir-se matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, l’ajut serà revocat i s’hauran d’abonar els crèdits becats.

  2. Fer efectiu el pagament dels conceptes que li corresponguin. En cas contrari, el Servei de Gestió Acadèmica li reclamaria que fes efectiu aquest import. Si un mes després d’aquest avís encara no ho hagués fet, l’ajut seria revocat.

  3. Presentar la sol·licitud de beca del Ministeri d’Educació (MEyFP) i l’Equitat de l’AGAUR llevat que no es pugui per causa de força major.

Adjudicació


 • Criteris:

  El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

  Es valoraran diferents ítems segons la rúbrica que pots consultar en els enllaços a "Situacions socioeconòmiques" i "Situació acadèmica". Per acreditar aquestes situacions, caldrà aportar a la sol·licitud la documentació que s’especifica per a cadascuna.

  Procés de priorització es desenvoluparà en 2 fases i la suma de totes dues puntuacions serà la que serveixi per a prioritzar les sol·licituds en ordre descendent

  Primera fase de priorització

  Es calcularà una puntuació a partir de la suma de tots els punts assignats per motius socio-econòmics acreditats i restant les possibles penalitzacions.

  Consulta les diferents situacions, la puntuació i la documentació acreditativa que cal aportar:

   Situacions socioeconòmiques desfavorables de la persona sol·licitant i la seva unitat familiar(obriu en una finestra nova)

   

  Les sol·licituds que no aportin cap tipus de justificació documental de la situació socio-econòmica desfavorable seran rebutjades immediatament, sense esperar a la resolució.

  En aquests casos, si s’hagués concedit un ajornament en el pagament de la matrícula, aquest quedarà revocat i s’haurà de liquidar immediatament.

  Per a superar aquesta fase, les persones sol·licitants hauran de assolir un mínim de 2 punts. La Comissió d’Avaluació i Seguiment es reserva la potestat de rebaixar aquesta puntuació mínima per ajustar-la a la realitat de les sol·licituds presentades.

  Segona fase de priorització

  Als candidats que superin la primera fase se’ls afegiran els punts en base al que consti en el seu expedient en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds aplicant la rúbrica de criteris acadèmics.

   Situació acadèmica(obriu en una finestra nova)

   

  Minorització de la puntuació

  A la puntuació total obtinguda amb la valoració de tots els criteris de l’apartat “socio-econòmic”, es practicarà una minoració de punts en aquells casos en que la persona sol·licitant tingui o hagi tingut una o més suspensions temporals per impagament segons el que es contempla a la taula següent:

  Nombre de suspensions executadesPenalització
  1 suspensió temporal -0,25
  2 suspensions temporals - 0,5
  2 suspensions temporals - 1
  4 o més suspensions - 2

  A banda d’aquesta minoració, es reduiran 0,5 punts si la persona sol·licitant incorre en falsedat a l’hora de declarar la percepció d’un ajut UPC a la matrícula amb anterioritat a aquesta convocatòria.

 • Data de la resolució: 31/01/2022
 • Publicació de la resolució:

   

  Data de presentacióResolució provisional
  Sol·licituds presentades fins el 2 de gener de 2022 abans del 31 de gener de 2022
  Sol·licituds presentades fins el 31 de maig de 2022 abans del 30 de  juny de 2022

  A les resolucions provisionals s’informarà de la data de publicació de les resolucions definitives.

  Els resultats es publicaran al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificaran electrònicament a les persones interessades.

 • Al·legacions:

  Les al·legacions es podran presentar a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC(obriu en una finestra nova) en les dates indicades a les resolucions provisionals

Més informació