Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Futur estudiantat / Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació / Què cursaràs, dades generals i accés

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

A l'EPSEB rebràs una formació que dona resposta a la demanda de la societat mitjançant un pla d'estudis que et convertirà en un professional del sector de l'edificació. Així, a través d'una vessant molt pràctica, el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació et proporcionarà una formació de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teòriques, tècniques i tecnològiques pròpies del sector de l'edificació.

A l'EPSEB donem molta importància al fet d'anar més enllà de les classes magistrals, a fomentar l'ensenyament pràctic, incorporant nous mètodes d'ensenyament i activitats que incrementen la participació activa de l'estudiant en el procés d'aprenentatge.

Tallers, treballa com un professional des del primer dia

Ja des del primer curs, participaràs als tallers transversals on aprendràs fent, construint en equip. Aquests tallers s'organitzen per posar en pràctica els coneixements que vagis adquirint des de les diferents perspectives de les assignatures del curs. Tots plegats implicats en un mateix projecte, de manera que ja des de bon començament, treballaràs per projectes igual que quan et dediquis professionalment a l'Arquitectura Tècnica.

Pràctiques de les assignatures

Perquè no totes les assignatures són iguals, a l'EPSEB es promou un model de formació de caràcter pràctic i aplicat, amb laboratoris i aules docents i de recerca. I també es busca seguir una metodologia docent on aprendràs aplicant els teus coneixements i gaudint del que fas.

Dades generals i accés

Preinscripció universitària al portal: Accesnet

Visites a obra i a empreses punteres en el sector

Al llarg dels estudis podràs visitar diferents empreses del sector de la construcció a més de visitar també l'obra. Perquè pensem que la millor manera d'aprendre és no quedar-se sempre a l'aula, sinó poder comprovar tot allò que has après sobre el terreny.

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el grau:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Competències generals

Segons s’especifica a l’apartat 3 de la Orden ECI/3855/2007 aquestes competències són les següents:

  • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les instal·lacions i elements, duent a terme el seu control tant qualitatiu com quantitatiu.
  • Portar el control econòmic de l’obra.
  • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar les empreses implicades, tant en la fase de projecte com d’execució.
  • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica.
  • Realitzar peritatges, inspeccions i anàlisis de patologies.
  • Efectuar els aixecaments de plànols de solars i edificis.
  • Elaborar projectes tècnics i dirigir obres en l’àmbit de l’edificació.
  • Gestionar les noves tecnologies en edificació i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació.
  • Realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica i estudis de sostenibilitat als edificis.
  • Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels edificis.
  • Gestionar el tractaments dels residus de l'enrunament i de la construcció.
  • Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis.
  • Assessorament tècnic dels processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d’edificis.
  • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Pots consultar les competències específiques a l'informe de verificació de la titulació.