Comparteix:

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Model docent

El pla d’estudis està basat en els continguts detallats a l’annex VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, reglament derivat de les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El pla d’estudis s’ha adaptat, a més, a les necessitats del món laboral: així, en els diferents mòduls, es posa l’accent en les situacions diàries i s’ensenya a l’estudiant com ha d’exercir les funcions del tècnic superior en prevenció de riscos laborals de manera correcta i eficaç.

El màster té com objectiu formar professionals amb els coneixements, habilitats i competències necessaris per assumir responsabilitats laborals com a Tècnics Superiors a nivell de la prevenció de riscos laborals. L'especialització en les tres àrees preventives no mèdiques –Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada– permet l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés a estudis de doctorat. 

Treball de fi de màster

Els estudiants del màster realitzaran un projecte d’interès en matèria de prevenció de riscos laborals que suposi un exercici d’aportació i valoració personal, integrador com a final de la formació rebuda al llarg dels estudis. El projecte pot tenir una orientació a la recerca, especialment adreçada als estudiants que vulguin continuar els estudis amb un doctorat, o de desenvolupament d’un contingut o matèria.

La temàtica del treball de fi de màster pot estar relacionada amb el que s’hagi treballat durant les pràctiques externes, com a continuació o ampliació d’algun aspecte que hagi estat de motivació o interès específics.

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el màster:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Dades generals i accés

Preinscripció

Accés i requisits

Competències específiques

 • Conèixer a fons la relació entre condicions de treball i salut, analitzar els principals problemes de salut relacionats amb l'ocupació i  prevenir la sinistralitat laboral.
 • Diferenciar entre accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Conèixer les activitats dels serveis mèdics, els fonaments de la promoció de la salut en el medi laboral i l'estructura del sistema preventiu (organismes públics amb competències, mútues, etc.).
 • Conèixer la legislació en salut laboral, seguir-ne les actualitzacions, identificar els organismes tècnics autonòmics, nacionals i europeus relacionats amb la seguretat i la salut en el treball i interpretar la legislació i normativa tècnica específica en matèria de seguretat en el treball.
 • Disposar dels coneixements tècnics suficients per efectuar avaluacions de riscos i plantejar mesures correctores davant de perills generals relacionats amb els llocs de treball, instal•lacions, equips de treball, riscos d'incendis, explosió, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada, etc.
 • Aplicar algunes tècniques afins a la prevenció: seguretat en el producte, gestió de bens patrimonials i seguretat vial, i tècniques de comunicació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar i diferenciar els fonaments de l'organització, gestió i integració de la prevenció a l'empresa.
 • Disposar de tècniques de negociació, tècniques de recerca en salut laboral, disseny i avaluació de sistemes de ventilació, etc.
 • Identificar i diferenciar tècniques avançades d'avaluació i control del soroll a la indústria, mecanismes de transmissió i vies d'entrada d'agents biològics.
 • Identificar i diferenciar els riscos específics associats a la construcció, maquinaria, instal·lacions agropecuàries, oficines, equips informàtics, etc. i desenvolupar plans d'intervenció per corregir-los.
 • Coordinar les activitats preventives amb les de vigilància de la salut i actuar en matèria de primers auxilis.
 • Promoure el sistema de responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Desenvolupar plans d'emergència, de formació i d'informació destinats a treballadors, incloses la detecció de necessitats i l'establiment de sistemes d'avaluació i mesures de seguiments.
 • Comunicar-se adequadament amb els treballadors i amb els seus representants i relacionar-se amb altres agents tècnics i de gestió de l'empresa amb competències en condicions de seguretat i salut en el treball.
 • Avaluar riscos de naturalesa química, física o biològica, relacionats amb la càrrega física i mental en el treball, etc. i plantejar mesures correctores.
 • Elaborar plans de prevenció, de gestió de residus biològics, de seguretat d'obres, etc. Aplicar el mètode epidemiològic a la resolució de problemes i dissenyar estudis epidemiològics per comprovar hipòtesis.
 • Gestionar catàstrofes relacionades amb el clima, accidents en transport per substàncies químiques perilloses o substàncies radioactives o incendis.
 • Prevenir i detectar problemes psicosocials i realitzar tècniques d'ajust entre les demandes de treball i les capacitats del treballador.
 • Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
 • Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinaris i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.