Comparteix:

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

Aquest màster ofereix una formació complementària als graus d’Arquitectura, Arquitectura Tècnica i/o de l’àmbit de l’enginyeria civil, ja que incorpora aspectes fonamentals de la rehabilitació i la restauració, sense oblidar les competències necessàries per entendre els procés constructiu i profunditzar en ell. A més, proporciona una elevada capacitació professional i per a la recerca.

Model docent

El màster combina classes teòriques amb l’estudi de casos reals amb una aproximació de tipus professional. Una part significativa de l’aprenentatge s’aconsegueix desenvolupant la diagnosi i el projecte d’intervenció d’un edifici. Treballaràs en un únic cas d’estudi des de totes les assignatures del màster, el que et permetrà una aproximació global a la rehabilitació i a la restauració des d’un marcat perfil professional.

Així mateix, disposaràs d’un programa de seminaris especialitzats, viatges, visites tècniques, pràctiques en laboratoris i altres activitats paral·leles. La capacitació per a treballar en grup i per a l’aprenentatge autònom són objectius prioritaris del màster.

Durant el primer quadrimestre adquiriràs coneixements centrats en l’etapa de diagnosi des de les diverses disciplines i eines metodològiques que configuren el programa docent. A continuació treballaràs els criteris i tècniques d’intervenció, així com les particularitats dels projectes de rehabilitació. L’horari de docència et permetrà compaginar el màster amb l’activitat professional o la realització de pràctiques en empreses.

Treball de fi de màster

Els estudiants de màster podran realitzar el treball de fi de màster (TFM) en diferents departaments, laboratoris i grups de recerca de l'Escola o en una empresa. A més, es podrà desenvolupar el TFM en qualsevol lloc geogràfic en funció de la ubicació del cas d'estudi.

Dades generals i accés

Preinscripció

Accés i requisits

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el màster:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Competències específiques

  • Capacitat per analitzar i aplicar els processos d'anàlisi estudiats a la resolució de problemes concret en l'àmbit de l'edificació existent, fins a la conclussió d'un diagnòstic.
  • Capacitat per a prendre decisions a partir de l'ànàlisi dels resultats.
  • Coneixements sobre tècniques específiques per a la correcció de lesions i millora dels edificis existents.
  • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a la redacció de projectes de rehabilitació.
  • Ser capaç d'avaluar, a partir de dades observades o mesurades i dels processos d'anàlisi en suports numèrics.
  • Dissenyar una guia metodològica per a afrontar el coneixement i la diagnosi d'un edifici i la seva posterior rehabilitació.
  • Capacitat de modelitzar estructures d'edificació i avaluar la seva capacitat.
  • Tenir els coneixements sobre el comportament tèrmic i la eficiència energètica dels edificis existents.
  • Capacitat de descriure fenòmens d'intercanvis de calor, percepció tèrmica, qualitat de l'aire interior, ventilació, condicions d'il·luminació i propagació i control del soroll.
  • Aplicar tècniques avançades d'aixecaments gràfics d'edificis en el reconeixements dels edificis existents.
  • Dissenyar una intervenció de rehabilitació amb base històrica suficient per a preservar els valors funcionals, tècnics, artístics i històrics de l'edifici.
  • Comprendre les claus del procés de documentació històrica d'edificis.
  • Reconèixer els materials i les tècniques de construcció dels diferents períodes històrics i valorar la seva influència a l'arquitectura.