Comparteix:

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al màster universitari en Desenvolupament i Gestió d'Actius Immobiliaris

El màster té com a objectiu formar professionals capaços de convertir-se en agents de canvi en el sector immobiliari. Aquests professionals adquiriran habilitats per planificar, desenvolupar i gestionar la inversió en actius i serveis immobiliaris innovadors a partir d'una profunda comprensió dels mecanismes econòmics, financers, tecnològics i organitzacionals.
Així mateix, la titulació aportarà les habilitats i competències específiques per a què els professionals formats puguin actuar com a consultors independents o integrar-se en estructures més complexes, tant públiques com privades, amb una visió d'emprenedoria, creativitat, anàlisi crític i responsabilitat social.

Model docent

A més de les metodologies docents tradicionals, recolzades en la didàctica (p.e. classes magistrals), la innovació docent del màster dona protagonisme als mètodes afiliats a la dialèctica i l'heurística.

Així en les assignatures:

 1. S'empren tècniques com la classe inversa que, a partir de l'estudi previ dels materials, promou la reflexió i anàlisi crítica dels continguts seguint una guia d'estudis, alliberant espai per al debat en classe.
 2. Es fomenta l'aprenentatge basat en la recerca i l'estudi de casos, realitzat en petits grups, així com l'exposició i el debat dels resultats.
 3. S'incorpora la ludificació com a via per a incrementar interès de l'estudiantat i la resolució de casos pràctics.
 4. Mitjançant els tallers s'integren de coneixements teoricopràctics utilitzant l'aprenentatge basat en projectes i el joc de rols que fomenta la competència de negociació, en aquests l'estudiantat analitza una inversió i/o prepara un pla de negoci per a una emprenedoria innovadora.
 5. Mitjançant pràctiques en empresa, seguint un pla formatiu, es fomenta l'adquisició de competències relacionades amb el coneixement tàcit difícilment codificable i abundant en els entorns organitzacionals d'acollida.

S'empren, de forma transversal, les TIC i els programes informàtics especialitzats en l'anàlisi espacial, edilici i d'inversió.

Dades generals i accés

Preinscripció

Accés i requisits

Coneixements o continguts que adquiriràs

 • Reconèixer els conceptes econòmics, socials, organitzatius i polítics que governen el funcionament del mercat i els submercats immobiliaris urbans.
 • Relacionar la normativa i els procediments administratius que regulen el mercat immobiliari, així com els principis d'inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • Reconèixer els darrers avenços de la tecnologia de la informació i la computació al servei de l'anàlisi, la gestió i optimització immobiliària, així com els reptes pendents.
 • Identificar els reptes i amenaces del sector immobiliari per identificar vetes d'oportunitat per al desenvolupament de noves inversions, formes d'organització, captació de capitals, optimització dels entorns existents i situar el sector immobiliari com un agent de canvi.
 • Dominar les tècniques de comptabilitat, anàlisi financer, fiscalitat, anàlisi de viabilitat, així com el procés d'emprenedoria i innovació immobiliària.
 • Relacionar les etapes, agents, tècniques d'anàlisi i metodologies per realitzar l'anàlisi d'una inversió en el camp immobiliari integrant conceptes d'inclusió i desenvolupament sostenible, així com un pla de negoci en el camp de la innovació de serveis immobiliaris. Fer el mateix per al disseny d'una investigació en el camp immobiliari.
 • Identificar els diferents productes financers orientats al sector immobiliari, així com el procés d'emprenedoria immobiliari.
 • Reconèixer les diferents modalitats de gestió d'actius immobiliaris, així com la gestió financera immobiliària.

Habilitats que desenvoluparàs

 • Interpretar relacions de causalitat entre els canvis de la conjuntura econòmica, el sistema financer, la societat i la política pública per identificar el seu impacte en el sector immobiliari i dissenyar accions en línia de millorar la seva resiliència i els efectes negatius sobre la societat i l'entorn.
 • Distingir els trets del funcionament dels submercats immobiliaris per dissenyar estudis, projectes i nous serveis de gestió i inversió immobiliària adequats a les seves especificitats.
 • Interpretar les normatives que regulen els mercats immobiliaris i ser capaç d'integrar criteris d'inclusió, equitat de gènere, sostenibilitat ambiental i governança tant en els projectes com en el parc edificat existent, així com en el disseny de nous serveis immobiliaris.
 • Utilitzar programes informàtics específics per al disseny, la gestió edilícia, la comercialització, l'anàlisi estadístic i espacial de dades, així com la realització de l'anàlisi de viabilitat d'inversions en productes i serveis.
 • Aplicar amb solvència les tècniques d'anàlisi fiscal, financer, valoració, estimació de costos i programació d'obres de les inversions immobiliàries.
 • Aplicar tècniques de negociació amb els inversors i la banca.
 • Interpretar la comptabilitat financera d'empreses constructors i immobiliàries.
 • Dissenyar i implementar l'anàlisi d'inversió d'una promoció de nova planta, rehabilitació o optimització immobiliària integrant principis econòmics, financers, socials i ambientals.
 • Dissenyar i avaluar un pla de negocis per a un nou producte i servei immobiliari innovador mitjançant la comprensió profunda dels diferents elements econòmics, financers i societaris en els quals s'integrarà.
 • Investigar en el camp immobiliari, en relació a la seva organització, finançament, emergència i diversificació de productes i serveis, el seu impacte en la societat i l'entorn i les formes de regulació pública i privada.
 • Adquirir de forma autònoma i guiada nous coneixements específics i tàcits, desenvolupar habilitats i competències mitjançant la immersió en entorns organitzatius externs a la universitat.

Treball de Fi de Màster

Impulsa el treball autònom i l'autoaprenentatge sota la guia del professorat o la mentoria d'una empresa col·laboradora, emprant programes informàtics especialitzats en l'anàlisi edilici i d'inversió.

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el màster:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Competències específiques

 • Identificar els reptes i les oportunitats per millorar el funcionament del sector immobiliari mitjançant l'impuls de projectes i serveis innovadors, socials i ambientalment responsables, així com la recerca científica.
 • Integrar coneixements teòrics i pràctics per donar resposta a les necessitats del sector, tant de les empreses com de les persones, i seguint criteris de responsabilitat social aprofitant els darrers desenvolupaments tecnològics.
 • Organitzar equips de treball, liderar i delegar activitats, planificar metes en funció dels recursos materials, humans i temporals, seguint criteris d'inclusió i respecte a la diversitat de capacitats, sensibilitat i idiosincràsia de les persones.
 • Desenvolupar propostes d'anàlisi, recerca, desenvolupament de productes i serveis desplegant la creativitat, l'anàlisi crítica, la comunicació escrita i oral, la negociació amb un ús solvent de les eines analògiques i digitals.
 • Incloure les característiques diferencials de les persones actores en els processos de gestió d'actius immobiliaris des de la perspectiva de gènere: necessitats, participació i nivell d'implicació en les dinàmiques pròpies de l'activitat immobiliària.