Comparteix:

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

L'objectiu del pla d'estudis és completar la formació adquirida en els graus de l'àmbit de l'edificació. El programa està estructurat de manera que s'adquireix una ampliació de coneixements, aprofundint en els aspectes més innovadors en temes com: la sostenibilitat i el medi ambient, els materials de construcció, la prevenció d'incendis i materials ignífugs i la gestió d'edificis. Tot això permet obtenir la capacitació per millorar professionalment en el mercat laboral o integrar-se en alguna de les línies de recerca que duu a terme el professorat del màster.

Model docent

En aquest màster s'utilitzen tècniques docents innovadores que permeten combinar les classes teòriques amb visites tècniques i pràctiques de laboratori. Durant el primer quadrimestre adquiriràs coneixements avançats en l'àmbit de l'edificació, que et serviran com a base per poder aprofundir, a través de les assignatures optatives, en alguns dels temes més rellevants per a l'edificació en el context actual.

Presentació d'assignatures optatives
Visualitza la presentació feta pel professorat d'algunes assignatures

Treball de fi de màster

Els estudiants de màster podran realitzar el treball de fi de màster en diferents departaments, laboratoris i grups de recerca de l'Escola, en una empresa o en el marc d'un programa de mobilitat.

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el màster:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Competències específiques

 • Capacitat d'innovació: comprensió de les raons i dels mecanismes del canvi tecnològic i tècnic.
 • Capacitat de reconèixer els materials i les tècniques de construcció de cada període històric i valorar la seva influència en el disseny arquitectònic.
 • Coneixement dels principis físics en els àmbits tèrmic, lumínic i acústic.
 • Capacitat per a la modelització de processos físics i la resolució mitjançant mètodes numèrics.
 • Capacitat per descriure fenòmens d'intercanvi de calor, percepció tèrmica, qualitat de l'aire interior, ventilació, condicions d'il·luminació i propagació i control del soroll.
 • Capacitat per dissenyar instal·lacions de climatització, aparells elevadors, sistemes de seguretat i vigilància, instal·lacions domòtiques i xarxes de comunicació i informació.
 • Capacitat per gestionar les instal·lacions, els seus costos i el seu manteniment.
 • Capacitat per a la realització i gestió de projectes d'instal·lacions.
 • Capacitat per modelitzar estructures d'edificació i avaluar-ne la capacitat portant.
 • Capacitat per avaluar el comportament d'un sòl en funció de les seves característiques i del tipus de cimentació.
 • Capacitat per dissenyar i dimensionar reforços d'elements estructurals.
 • Coneixement de les característiques de l'acció sísmica i aplicació de la normativa vigent al càlcul sísmic d'estructures d'edificació.
 • Coneixement sobre el comportament tèrmic i l'eficiència energètica dels edificis existents.
 • Capacitat de dissenyar una guia metodològica per afrontar el coneixement i la diagnosi d'un edifici i la seva posterior rehabilitació.
 • Capacitat de comprendre les claus del procés de documentació històrica d'edificis.
 • Capacitat d'aplicar les tècniques avançades d'aixecament gràfic d'edificis en el reconeixement dels edificis existents.
 • Coneixements sobre les tècniques de caracterització de materials i la resolució de problemes concrets relacionats.
 • Capacitat per analitzar i aplicar els processos d'anàlisi estudiats en la resolució de problemes concrets en l'àmbit de l'edificació existent, fins a la conclusió d'un diagnòstic.
 • Capacitat d'avaluar metodologicament a partir de dades observades o mesurades i dels resultats de processos d'anàlisi amb suports numèrics.
 • Capacitat per modelitzar problemes numèrics.
 • Capacitat per implementar models.
 • Capacitat per prendre decisions a partir de l'anàlisi de resultats.

Dades generals i accés

Preinscripció

Accés i requisits