Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment que han de seguir les empreses interessades

 

 

 

Informació general

 1. En aquests Convenis s’estableix la relació, la durada i la remuneració.
 2. Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, la relació que s'estableix no és contractual, tot i que cal donar d'alta l'estudiant que realitza la pràctica al Règim General de la Seguretat Social amb identificació de Relació Laboral Especial i aplicar les regles de cotització corresponents.
 3. L’estudiant pot fer fins a 700 hores repartides en tot el curs acadèmic, o 900 hores si només té pendents una o dues assignatures per finalitzar la carrera, o bé estar matriculat del TFG/TFM.
 4. L’EPSEB ha establert, que el preu hora mínim és de 6 € i el preu hora màxim de 20 €.
 5. L’empresa haurà d’aportar a la Universitat, en concepte de fons per cobrir el manteniment del servei i els seus costos de gestió, mitjançant transferència, el 15,7% (+ 21% d’IVA) del salari total que percebrà l’estudiant, establert per l’empresa, a:  
  “La Caixa” IBAN: ES80 2100-3648-93-2200004689.
 6. Aquesta aportació s’haurà d’acreditar en el moment de la presentació del Conveni.
 7. La Universitat té, a cada centre, i a disposició de les empreses, una unitat de gestió i assessorament que garanteix l’agilitat dels tràmits.
 8. L’estudiant ha de lliurar a l’Àrea de Recursos i Serveis de l’Escola, abans de començar a treballar, el Conveni (per triplicat), el Pla de Treball (per triplicat) i el comprovant de la transferència feta per l’empresa a la UPC.
 9. No existeix el concepte de període prova.
 10. Molt Important: No s’acceptarà cap conveni omplert a mà, ni esmenat. Segons la normativa de la SS, si hi ha modificacions, s’ha de tornar a fer.
 11. Dins del curs acadèmic 2018/2019, el període per tramitar i dur a terme un Conveni de Cooperació Educativa, va des del 17 de setembre de 2018, fins al 31 de gener de 2019 el primer quadrimestre, i del 5 de febrer al 15 de setembre de 2019.  S’ha de determinar el període concret en el full del Conveni.
 12. L’últim dia per presentar sol•licituds corresponents a aquest curs 19/20, serà el dia 15 de juliol de 2020.
 13. L’empresa ha de nomenar un tutor responsable del seguiment de l’estudiant.
 14. Quan finalitza el conveni, l’estudiant ha de fer un informe final. Quan l’ha fet, l’empresa rep un correu electrònic perquè el que ha sigut el seu tutor, valori també la seva estada a l’empresa.
 15. Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels Convenis de Cooperació Educativa, s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies hàbils a l’Àrea de Recursos i Serveis de l’Escola, així com les baixes definitives que s’hauran de formalitzar amb el document Diligència de baixa.
 16. En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, es podrà rescindir aquest Conveni per iniciativa de qualsevol de les parts. En tot cas, aquest conveni quedarà rescindit en el moment que l’estudiant finalitzi els seus estudis i/o quedi desvinculat de la Universitat.
 17. L’Escola compta amb un/a professor/a responsable de Cooperació Educativa que coordina els diferents convenis, segueix les possibles incidències i preserva la transparència de tot el procés.