Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Postgraus i màsters propis

Postgraus i màsters propis

A l'EPSEB es fa la docència de diferents màsters propis a més del màsters universitaris. A la taula següent podeu veure la diferència entre uns i altres.

 Màster universitariMàster propi UPC
Orientació Formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientats a la capacitació en l'activitat de recerca i la pràctica professional, i que dona pas a estudis de doctorat. Professionalitzador, adreçat al desenvolupament professional.

 
Accés D'acord amb la legislació vigent (RD 1393/2007, de 29 d'octubre), poden sol·licitar l'accés als màsters universitaris els estudiants i estudiantes que compleixin algun dels requisits següents: 

1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

2. Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Poden accedir a aquests estudis els titulats i titulades universitaris de 1r cicle (diplomats, arquitectes i enginyers tècnics), de 1r i 2n cicles (llicenciats, arquitectes i enginyers) o bé els que tinguin el títol de grau de la nova estructura dels estudis.

Professionals sense títol universitari que compleixin els requisits específics d'accés de cada programa. En aquest cas, s'expedeix una certificació de superació del programa.
 
Estructura Assignatures obligatòries, assignatures optatives, tesis o projectes de màster.

 
Modular: permet cursar de manera independent les diferents parts del màster, que s'adapta a les necessitats de l'estudiant i a la seva disponibilitat de temps.
Tipus de crèdits Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). El sistema europeu de transferència de crèdits té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge: hores d'estudi i elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball.
En un curs acadèmic, amb dedicació a temps complet, es poden obtenir 60 crèdits ECTS.
Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). El sistema europeu de transferència de crèdits té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge: hores d'estudi i elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball.

 
Durada 60-120 crèdits ECTS (entre un i dos cursos acadèmics) Un any (excepcionalment 2 anys)
Dedicació Exclusiva o a temps parcial
 
Parcial (compatible amb la vida professional)
 
Modalitat Presencial
 
Presencial, semipresencial o a distància
 
Professorat Personal Docent i Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya  Personal Docent i Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i professionals en actiu
Preu Preu públic. El cost està subvencionat L'alumne assumeix el cost íntegre

Màsters propis amb docència a l'EPSEB