Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències i sortides professionals

Competències

 

Aquestes són les competències que adquiriras en acabar el màster: 

 

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

 

Competències específiques

 • Conèixer a fons la relació entre condicions de treball i salut, analitzar els principals problemes de salut relacionats amb l'ocupació i  prevenir la sinistralitat laboral.
 • Diferenciar entre accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Conèixer les activitats dels serveis mèdics, els fonaments de la promoció de la salut en el medi laboral i l'estructura del sistema preventiu (organismes públics amb competències, mútues, etc.).
 • Conèixer la legislació en salut laboral, seguir-ne les actualitzacions, identificar els organismes tècnics autonòmics, nacionals i europeus relacionats amb la seguretat i la salut en el treball i interpretar la legislació i normativa tècnica específica en matèria de seguretat en el treball.
 • Disposar dels coneixements tècnics suficients per efectuar avaluacions de riscos i plantejar mesures correctores davant de perills generals relacionats amb els llocs de treball, instal•lacions, equips de treball, riscos d'incendis, explosió, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada, etc.
 • Aplicar algunes tècniques afins a la prevenció: seguretat en el producte, gestió de bens patrimonials i seguretat vial, i tècniques de comunicació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar i diferenciar els fonaments de l'organització, gestió i integració de la prevenció a l'empresa.
 • Disposar de tècniques de negociació, tècniques de recerca en salut laboral, disseny i avaluació de sistemes de ventilació, etc.
 • Identificar i diferenciar tècniques avançades d'avaluació i control del soroll a la indústria, mecanismes de transmissió i vies d'entrada d'agents boiològics.
 • Identificar i diferenciar els riscos específics associats a la construcció, màquinaria, instal·lacions agropecuàries, oficines, equips informàtics, etc. i desenvolupar plans d'intervenció per corregir-los.
 • Coordinar les activitats preventives amb les de vigilància de la salut i actuar en matèria de primers auxilis.
 • Promoure el sistema de responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Desenvolupar plans d'emergència, de formació i d'informació destinats a treballadors, incloses la detecció de necessitats i l'establiment de sistemes d'avaluació i mesures de seguiments.
 • Comunicar-se adequadament amb els treballadors i amb els seus representants i relacionar-se amb altres agents tècnics i de gestió de l'empresa amb competències en condicions de seguretat i salut en el treball.
 • Avaluar riscos de naturalesa química, física o biològica, relacionats amb la càrrega física i mental en el treball, etc. i plantejar mesures correctores.
 • Elaborar plans de prevenció, de gestió de residus biològics, de seguretat d'obres, etc. Aplicar el mètode epidemiològic a la resolució de problemes i dissenyar estudis epidemiològics per comprovar hipòtesis.
 • Gestionar catàstrofes relacionades amb el clima, accidents en transport per substàncies químiques perilloses o substàncies radioactives o incendis.
 • Prevenir i detectar problemes psicosocials i realitzar tècniques d'ajust entre les demandes de treball i les capacitats del treballador.
 • Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
 • Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinaris i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.

Sortides professionals

Els postgraduats i postgraduades d'aquest màster seran experts que podran treballar com a personal tècnic amb funcions de nivell superior de prevenció de riscos laborals. Cal tenir en compte que, des de l'any 1995, la Llei de Prevenció 31/1195 i el Reial Decret 39/1997 obliga les empreses a tenir recursos preventius, organitzats com serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat.