Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències i sortides professionals

Competències 

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el màster:

 

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

 

Competències específiques

 • Capacitat d’innovació: comprensió de les raons i dels mecanismes del canvi tecnològic i tècnic.
 • Reconèixer els materials i les tècniques de construcció de cada període històric i valorar la seva influència en el disseny arquitectònic.
 • Coneixement dels principis físics en els àmbits tèrmic, lumínic i acústic.
 • Capacitat per a la modelització de processos físics i la resolució mitjançant mètodes numèrics.
 • Capacitat per descriure fenòmens d’intercanvi de calor, percepció tèrmica, qualitat de l'aire interior, ventilació, condicions d’il·luminació i propagació i control del soroll.
 • Capacitat per dissenyar instal·lacions de climatització, aparells elevadors, sistemes de seguretat i vigilància, instal·lacions domòtiques i xarxes de comunicació i informació.
 • Capacitat per gestionar les instal·lacions, els seus costos i el seu manteniment.
 • Capacitat per a la realització i gestió de projectes d’instal·lacions.
 • Capacitat per modelitzar estructures d’edificació i avaluar-ne la seva capacitat portant.
 • Capacitat per avaluar el comportament d'un sòl en funció de les seves característiques i del tipus de cimentació.
 • Capacitat per dissenyar i dimensionar reforços d’elements estructurals.
 • Coneixement de les característiques de l’acció sísmica i aplicació de la normativa vigent al càlcul sísmic d’estructures d’edificació.
 • Coneixement i aplicació dels conceptes bàsics del pretesat amb armadura posttesada.
 • Adquirir coneixements sobre el comportament tèrmic i l'eficiència energètica dels edificis existents.
 • Dissenyar una guia metodològica per afrontar el coneixement i la diagnosis d’un edifici i la seva posterior rehabilitació.
 • Comprendre les claus del procés de documentació històrica d’edificis.
 • Dissenyar una intervenció de rehabilitació amb la base històrica suficient per preservar els valors funcionals, tècnics, artístics i històrics de l’edifici.
 • Aplicar les tècniques avançades d’aixecament gràfic d’edificis en el reconeixement dels edificis existents.
 • Adquirir coneixements sobre les tècniques de caracterització de materials i la resolució de problemes concrets relacionats.
 • Capacitat per analitzar i aplicar els processos d’anàlisis estudiats en la resolució de problemes concrets en l'àmbit de l’edificació existent, fins a la conclusió d'un diagnòstic.
 • Adquirir metodologia d’avaluació a partir de dades observades o mesurades i dels resultats de processos d’anàlisi amb suports numèrics.
 • Coneixement sobre les tècniques específiques per a la correcció de lesions i millora dels edificis existents.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits per a la redacció dels projectes de rehabilitació corresponents.
 • Capacitat par modelitzar problemes numèrics.
 • Capacitat per implementar models.
 • Capacitat per prendre decisions a partir de les anàlisis de resultats.

Sortides professionals

Amb el títol de Màster en Construcció Avançada en l'Edificació es podrà treballar en:

 • Gestió de la conservació i el manteniment del patrimoni immobiliari
 • Direcció i gestió de projectes
 • Eficiència energètica i arquitectura bioclimàtica
 • Consultoria, assessorament i auditories tècniques
 • Redacció i desenvolupament de projectes tècnics
 • Gestió tècnica de l’edifici en fase d’ús i manteniment
 • Gestió de la producció de l’edificació
 • Noves tecnologies aplicades a l'edificació
 • Rehabilitació de l'edificació existent
 • Estudis d’impacte ambiental i auditoria energètica
 • Administració pública
 • Recerca i docència