Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències i sortides professionals

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el grau:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències generals

Segons s’especifica a l’apartat 3 de la Orden ECI/3855/2007aquestes competències són les següents:

  • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les instal·lacions i elements, duent a terme el seu control tant qualitatiu com quantitatiu.
  • Portar el control econòmic de l’obra.
  • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar les empreses implicades, tant en la fase de projecte com d’execució.
  • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica.
  • Realitzar peritatges, inspeccions i anàlisis de patologies.
  • Efectuar els aixecaments de plànols de solars i edificis.
  • Elaborar projectes tècnics i dirigir obres en l’àmbit de l’edificació.
  • Gestionar les noves tecnologies en edificació i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació.
  • Realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica i estudis de sostenibilitat als edificis.
  • Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels edificis.
  • Gestionar el tractaments dels residus de l'enrunament i de la construcció.
  • Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis.
  • Assessorament tècnic dels processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d’edificis.
  • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Sortides professionals

Amb el títol de Graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació es podrà exercir la professió associada al títol d’Arquitecte Tècnic, amb la possibilitat de treballar com a:

  • Director de l’execució de l’obra
  • Cap d’obra o director tècnic en constructores, promotores, empreses de rehabilitació i projectes.
  • Prevenció, seguretat i salut laboral de la construcció.
  • Gestió tècnica de l’edifici en fase d’ús i manteniment.
  • Consultoria, Assessorament i Auditories tècniques.
  • Redacció i desenvolupament de projectes tècnics.
  • En l’administració pública com a tècnic en àrees d’edificació, urbanisme i planificació.

En aquest sentit, l’associació CABE (Chartered Association of Building Engineers) ha acreditat el Grau en  Arquitectura Tècnica i Edificació, amb la qual cosa es pot exercir com a enginyers d’Edificació als països de la Commonwealth (Regne Unit, Austràlia, Canadà, Índia, etc.)

També tens l’opció de continuar la teva formació cursant estudis de màster, per aprofundir coneixements en un àmbit més especialitzat, o enfocar la teva carrera professional cap al món de la recerca fent un doctorat: consulta l’oferta de màsters universitaris i programes de doctorat de la UPC.