Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificació de matrícula

Informació prèvia

S'entén per modificació de matrícula l'acció d'afegir i/o eliminar assignatures de la matrícula.

Les modificacions de matrícula no estan contemplades a la normativa, fora d'errors manifestos de l'Administració o per modificacions dels horaris o de les dates d'examen previstos després de formalitzar-se la matrícula; perquè l'estudiant es matricula seguint l'ordre establert i coneixent els horaris (lectius i avaluadors) i la informació de totes les assignatures. Per tant, és necessari que cada estudiant programi eficaçment la seva matrícula abans de formalitzar-la.

De tota manera, és potestat del director poder autoritzar modificacions acadèmiques de les matrícules, sempre que aquestes modificacions no afectin al bon funcionament de la docència, i tenint en compte les condicions acadèmiques que regulen el procés de matrícula.

El fet que s'autoritzi l'anul·lació d'una o més assignatures NO comporta el retorn de l'import d'aquesta matrícula.

D'altra banda, tota modificació de matrícula porta associada una taxa que caldrà abonar en el moment que l'estudiant la dugui a terme.

Sol·licituds

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tipus d'autorització la poden sol·licitar aquells estudiants vinculats a algun pla d'estudis vigent.

Els estudiants matriculats com a becaris NO podran sol·licitar la baixa d'assignatures si com a conseqüència d'aquesta baixa es modifiquen les condicions acadèmiques de la beca.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Modificació de matrícula".

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposats. Aquesta documentació s'haurà de presentar presencialment a la secretaria acadèmica de l'Escola.

El termini per a sol·licitar modificacions de matrícula comença el primer dia de matrícula i finalitza, aproximadament, set dies naturals després de la data d'inici de les classes. El calendari amb dies concrets es publicarà a l'apartat Matrícula del web amb suficient antelació i a l'apartat d'enllaços relacionats d'aquesta mateixa pàgina.

Resolucions

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria.

Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva, l'estudiant haurà de donar la seva autorització mitjançant correu electrònic (donant resposta a una comunicació que rebrà al seu correu institucional) o bé haurà de personar-se a la secretaria acadèmica, dins el termini i horari que s'estableixi a tal efecte, per a dur a terme la modificació de la seva matrícula. En el cas que no pugui personar-se el propi estudiant, la persona que vingui haurà de portar aquest imprès degudament omplert.

Passat el termini per a dur a terme les modificacions autoritzades, la resolució serà considerada com a caducada i deixarà de tenir efectes.