Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés al màster universitari en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica

A continuació podràs trobar tota la informació referida a l'accés al màster universitari en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica.

Documentació

Documentació indispensable que caldrà allotjar a l’aplicació de preinscripció per tal de poder valorar la candidatura:

 • DNI o passaport
 • Expedient acadèmic on consti la nota final de la titulació* (full de qualificacions, pensum, etc.)
 • Títol universitari
 • Coneixements d'espanyol nivell B2 per als aspirants de parla no hispana

*Caldrà sol·licitar l’equivalència de nota al sistema educatiu espanyol a través d’aquest enllaç. El document resultant, caldrà adjuntar-lo amb l’expedient acadèmic a l’aplicació de preinscripció.

Criteris de valoració per a l’accés amb les ponderacions que es tindran en compte

Els requisits específics d’admissió al màster són competència de la Comissió del Centre responsable i tenen l’objectiu d’assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés als ensenyaments per a estudiants suficientment qualificats. En tot cas, els elements que es tindran en compte són:

 • Expedient acadèmic del candidat o candidata (50%)
 • Correspondència de les competències de la titulació d’accés de l’estudiantat amb les competències del present màster (25%)
 • Currículum (25%)

Titulacions que donen accés

Podrà accedir en aquest màster, sense necessitat de cursar complement de formació, l’estudiantat que hagi cursat les titulacions següents:

 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia
 • Graduats en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
 • Enginyeria Geomàtica i Topografia
 •  Enginyeria Tècnica Topogràfica

Accés amb complements de formació (la Comissió Acadèmica decidirà quants ha de cursar amb uns màxim de 25 crèdits):

 • Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Enginyeries "verdes" (agrícoles, forestals, ambiental..)
 • Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i Arquitectes Tècnics.
 • Graduats en: Enginyeria Civil, Enginyeria d'Obres Públiques, Enginyeria Geològica, Enginyeria d'Edificació, Arquitectura Tècnica i equivalents i Arquitectura
 • La resta de titulacions de la branca d'Enginyeria i Arquitectura, les titulacions de Matemàtiques i Física de la branca de ciències

La Comissió del Centre estudiarà individualment cada expedient acadèmic per tal de poder valorar les necessitats formatives requerides.

Com realitzar el tràmit

La preinscripció al màster es fa mitjançant l'aplicació que a tal efecte té la Universitat, i comporta el pagament de 30,21€.

Un cop validada i acceptada la teva candidatura rebràs un correu electrònic informant-te d’aquest fet. Aquesta acceptació es considerarà provisional i estarà supeditada al pagament de 300€ en concepte d’avançament de matrícula en el termini establert a tal efecte. Un cop abonat aquest import l’assignació de plaça es considerarà definitiva.

En cas de matricular-te, aquest import avançat es descomptarà de l’import de la matrícula. En cas de no formalitzar la matrícula aquest import no serà retornat.

Calendari d’adjudicació de places

 • Es realitzarà una primera selecció de candidats durant el mes de març, amb un màxim de 20 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una segona selecció de candidats durant el mes de maig, amb un màxim de 15 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una tercera selecció de candidats durant el mes de juny, amb l'adjudicació final de places.

Aquesta informació es publicarà al web del Centre.

Matrícula

La matrícula es portarà a terme en els períodes establerts a tal efecte, els quals es publicaran al web del Centre, a l’apartat Matrícula, a partir del mes de juny.

La matrícula serà presencial i caldrà presentar tota la documentació requerida en original i fotocòpia, i degudament legalitzada, si escau.