Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés al màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

A continuació us detallem la informació referida a l'accés al màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Documentació

Documentació indispensable que caldrà allotjar a l’aplicació de preinscripció per tal de poder valorar la candidatura:

 • DNI o passaport
 • Expedient acadèmic on consti la nota final de la titulació* (full de qualificacions, pensum, etc.)
 • Títol universitari
 • Currículum professional (curriculum vitae, carta de vida, etc.)
 • Carta de motivació
 • Coneixements d'anglès
 • Coneixements d'espanyol nivell B2 per als aspirants de parla no hispana

*Caldrà sol·licitar l’equivalència de nota al sistema educatiu espanyol a través d’aquest enllaç. El full resultant, caldrà adjuntar-lo amb l’expedient acadèmic a l’aplicació de preinscripció.

Criteris de valoració per a l’accés amb les ponderacions que es tindran en compte

Els requisits específics d’admissió al màster són competència de la Comissió del Centre responsable i tenen l’objectiu d’assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés als ensenyaments per a estudiants qualificats suficientment. En tot cas, els elements que es tindran en compte són:

 • L’expedient acadèmic (75%)
 • Correspondència de les competències de la titulació amb el màster (25%)

Titulacions que donen accés:

Donat el seu caràcter interdisciplinari està obert a estudiants amb perfils d’ingrés molt diversos, procedents de titulacions de qualsevol dels àmbits de coneixement, per tant depenent de la titulació que doni accés al màster es podrà establir complements de formació.

No necessiten complements de formació:

 • Les titulacions corresponents als àmbits de l’Arquitectura i Enginyeria i de les Ciències Bàsiques.

Necessiten cursar complements de formació:

 • Els estudis procedents dels àmbits de les Ciències Socials i de la Salut es podran establir fins 15 crèdits ECTS de complements de formació. La Comissió del Centre, en funció de l’anàlisi de l’expedient, establirà complements en l’àmbit de les matemàtiques i de les ciències bàsiques.

Aquests complements estaran enfocats a completar els coneixements necessaris per a poder cursar el màster i es cursaran durant el primer quadrimestre del màster.

En el cas de d’haver de cursar complements de formació, aquests no formaran part del pla d’estudis del màster, i els seus efectes econòmics tindran la consideració de crèdits del màster.

Com realitzar el tràmit:

La preinscripció al màster es fa mitjançant l'aplicació que a tal efecte té la UPC, i comporta el pagament de 30,21€.

Un cop validada i acceptada la teva candidatura rebràs un correu electrònic informant-te d’aquest fet. Aquesta acceptació es considerarà provisional i estarà supeditada al pagament de 300€ en concepte d’avançament de matrícula en el termini establert a tal efecte. Un cop abonat aquest import l’assignació de plaça es considerarà definitiva.

En cas de matricular-te, aquest import avançat es descomptarà de l’import de la matrícula. En cas de no formalitzar la matrícula aquest import no serà retornat.

Calendari d’adjudicació de places

 • Es realitzarà una primera selecció de candidats durant el mes de març, amb un màxim de 20 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una segona selecció de candidats durant el mes de maig, amb un màxim de 15 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una tercera selecció de candidats durant el mes de juny, amb l'adjudicació final de places.

Aquesta informació es publicarà al web del Centre.

Matrícula

La matrícula es portarà a terme en els períodes establerts a tal efecte, i que es publicaran al web del centre, a l’apartat Matrícula, a partir del mes de juny.

La matrícula serà presencial i caldrà presentar tota la documentació requerida en original i fotocòpia, i degudament legalitzada, si escau.