Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de màster

Informació prèvia

L'EPSEB imparteix els estudis de màster següents:


Criteris d'admissió:

 • Expedient acadèmic (full de qualificacions, pensum, etc.)
 • Títol universitari
 • Currículum professional  (curriculum vitae, carta de vida, etc.)
 • Carta de motivació
 • Coneixements d'anglès nivell B1
 • Coneixements d'espanyol nivell B2 per als aspirants de parla no hispana

Adjudicació de places:

 • Es realitzarà una primera selecció de candidats durant el mes de març, amb un màxim de 20 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una segona selecció de candidats durant el mes de maig, amb un màxim de 15 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una tercera selecció de candidats durant el mes de juny, amb l'adjudicació final de places.

 

Pots optar per demanar una plaça als màsters en Construcció Avançada en l'Edificació o en Gestió de l’Edificació si ets titulat en els estudis oficials de: 

 • Arquitectura Tècnica, graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació (Enginyeria d’Edificació), graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació.
 • Arquitectura.
 • Enginyeries superiors o Graus en Enginyeria (aeronàutica, electrònica, construcció).
 • Enginyeria Tècnica en Topografia, graduat en Enginyeria en Geomàtica i Topografia, graduat en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica.
 • Enginyeria Tècnica d´Obres Públiques
 • Altres (condicionat a la formació prèvia) 

Pots demanar una plaça al màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals si reuneixes els requisits següents:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial d'una universitat de l’EEES, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • També s'hi pot accedir amb un títol d'un país que no formi part de l’EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació, en aquest segon cas ha de complir la condició següent:

Comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ.

 

Sol·licitud

La preinscripció als màsters de l'EPSEB es fa mitjançant l'aplicació que a tal efecte té la UPC

Sol·licitud d'accés a estudis de la UPC

La documentació requerida és la següent:

 • DNI o passaport
 • Títol universitari que doni accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició amb la corresponent homologació. Si el títol no està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
 • Expedient acadèmic (full de qualificacions, pensum, etc.)
 • Currículum professional  (curriculum vitae, carta de vida, etc.)

El fet d'escollir un dels estudis oferts comporta el pagament de 30€ per estudi en concepte de preinscripció.

Resolució

Una vegada la teva sol·licitud ha estat admesa (compleixes tots els requisits) rebràs un correu electrònic informant-te d'aquest fet. Hauràs d'acceptar la plaça i efectuar un pagament de 300€ en concepte de reserva de plaça. Aquest pagament es registrarà al teu expedient com a "avançament de matrícula" i serà descomptat del preu total de la matricula en el moment en què la formalitzis.

 

Matrícula

La matrícula definitiva es portarà a terme en els períodes establerts a tal efecte i que pots consultar a l'apartat Matrícula.