Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de màster

Informació prèvia

L'EPSEB imparteix els estudis de màster següents:


Criteris d'admissió:

 • Expedient acadèmic (full de qualificacions, pensum, etc.)
 • Títol universitari
 • Currículum professional  (curriculum vitae, carta de vida, etc.)
 • Carta de motivació
 • Coneixements d'anglès nivell B1
 • Coneixements d'espanyol nivell B2 per als aspirants de parla no hispana

Adjudicació de places:

 • Es realitzarà una primera selecció de candidats durant el mes de març, amb un màxim de 20 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una segona selecció de candidats durant el mes de maig, amb un màxim de 15 places per adjudicar.
 • Es realitzarà una tercera selecció de candidats durant el mes de juny, amb l'adjudicació final de places.

 

Pots optar per demanar una plaça als màsters en Construcció Avançada en l'Edificació o en Gestió de l’Edificació si ets titulat en els estudis oficials de: 

 • Arquitectura Tècnica, graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació (Enginyeria d’Edificació), graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació.
 • Arquitectura.
 • Enginyeries superiors o Graus en Enginyeria (aeronàutica, electrònica, construcció).
 • Enginyeria Tècnica en Topografia, graduat en Enginyeria en Geomàtica i Topografia, graduat en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica.
 • Enginyeria Tècnica d´Obres Públiques
 • Altres (condicionat a la formació prèvia) 

Pots demanar una plaça al màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals si reuneixes els requisits següents:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial d'una universitat de l’EEES, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • També s'hi pot accedir amb un títol d'un país que no formi part de l’EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació, en aquest segon cas ha de complir la condició següent:

Comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ.

 

Pots demanar una plaça al màster en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica si ets titulat en els estudis oficials de:

Accés directe, sense complements de formació:

 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia
 • Graduats en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
 • Enginyeria Geomàtica i Topografia
 •  Enginyeria Tècnica Topogràfica

Accés amb complements de formació (la Comissió Acadèmica decidirà quants ha de cursar amb uns màxim de 25 crèdits):

 • Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Enginyeries "verdes" (agrícoles, forestals, ambiental..)
 • Enginyers Tècnicas d'Obres Públiques i Arquitectes Tècnics.
 • Graduats en: Enginyeria Civil, Enginyeria d'Obres Públiques, Enginyeria Geològica, Enginyeria d'Edificació, Arquitectura Tècnica i equivalents i Arquitectura
 • La resta de titulacions de la branca d'Enginyeria i Arquitectura, les titulacions de Matemàtiques i Física de la branca de ciències.

Sol·licitud

La preinscripció als màsters de l'EPSEB es fa mitjançant l'aplicació que a tal efecte té la UPC

Sol·licitud d'accés a estudis de la UPC

La documentació requerida és la següent:

 • DNI o passaport
 • Títol universitari que doni accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició amb la corresponent homologació. Si el títol no està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
 • Expedient acadèmic (full de qualificacions, pensum, etc.)
 • Currículum professional  (curriculum vitae, carta de vida, etc.)

El fet d'escollir un dels estudis oferts comporta el pagament de 30€ per estudi en concepte de preinscripció.

Resolució

Una vegada la teva sol·licitud ha estat admesa (compleixes tots els requisits) rebràs un correu electrònic informant-te d'aquest fet. Hauràs d'acceptar la plaça i efectuar un pagament de 300€ en concepte de reserva de plaça. Aquest pagament es registrarà al teu expedient com a "avançament de matrícula" i serà descomptat del preu total de la matricula en el moment en què la formalitzis.

 

Matrícula

La matrícula definitiva es portarà a terme en els períodes establerts a tal efecte i que pots consultar a l'apartat Matrícula.