Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de grau - per trasllat d'expedient

Informació prèvia

Per accedir a les titulacions de Grau, per canvi d'estudis / universitat, podeu sol·licitar l'accés directament a l'EPSEB sense fer la preinscripció universitària. En el cas d'accés per altres vies (PAU, altres sistemes educatius, CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys) consulteu el tràmit "Accés a les titulacions de Grau - per preinscripció universitària" que trobareu als enllaços de "Tràmits administratius".

Les vies d'accés a les titulacions de Grau amb accés directe a l'EPSEB són:

 • Canvi d'universitat i/o Estudis universitaris oficials espanyols (amb estudis universitaris oficials espanyols parcials)
   • Que es puguin reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de l'EPSEB a la que es vol accedir. En cap cas es reconeix el TFG (Treball de Fi de Grau).
   • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
   • Que la nota de tall de l'any que es va accedir a la universitat sigui igual o superior a l'exigida per accedir a la titulació de l'EPSEB d'aquell mateix any.
   • No es podrà accedir si es cursen estudis de grau en un centre UPC i només manca el TFG  per finalitzar la titulació o si es prové d'una altra universitat o es cursen estudis d'acord a ordenacions universitàries anteriors i un cop realitzat el reconeixement resten per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals es vol accedir.

 • Convalidació d'estudis parcials fets a l'estranger (amb estudis universitaris iniciats a l’estranger)
   • Que es puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de l'EPSEB a la qual es vol accedir
   • Si es reconeixen menys de 30 ECTS, l'accés s'ha de fer per preinscripció universitària
   • El TFG no pot ésser convalidat
 

Sol·licitud

Haureu de presentar la sol·licitud d'accés a la Secretaria Acadèmica de l'Escola, degudament complimentada i signada. Si amb anterioritat no heu sol·licitat una Guia Orientativa de Reconeixements/Convalidacions, haureu de presentar a més a més la sol·licitud de Reconeixements/Convalidacions, adjuntant la documentació següent:

 •  Havent cursat estudis espanyols (*)

• Certificació Acadèmica Oficial (original o fotocopia compulsada)

• Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)

• Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)

• Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements.

(*) en el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret d’e-secretaria.

 • Havent cursat estudis a l'estranger (**)

• Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu

• Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)

• Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)

• Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions.

(**)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau).

En el moment de presentar la sol·licitud, heu d'abonar la taxa corresponent a la Secretaria Acadèmica de l'Escola, que generarà el rebut de pagament. El pagament es pot fer a la Secretaria Acadèmica, si es paga amb targeta de crèdit o es pot pagar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, CatalunyaCaixa o BSCH-Xarxa BCH.

En el cas d'haver sol·licitat amb anterioritat una Guia Orientativa de Reconeixements/Convalidacions, heu de substituir la documentació anteriorment citada per la guia orientativa i no haureu de tornar a pagar la taxa.

Els períodes de sol·licitud els podeu consultar a l'enllaç Calendari acadèmic UPC (consulteu els períodes específics per a cada curs i quadrimestre)

Resolució

En els terminis establers al Calendari Acadèmic de la UPC, l'Escola farà públic el llistat d'admesos i la persona interessada podrà recollir a la Secretaria Acadèmica la resolució.

Matrícula

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.) i posteriorment matricular-se.