Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d’acció tutorial

1 Definició:

Al Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de l’EPSEB es defineix el Pla de tutoria com un conjunt d’accions per a realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge de l’estudiantat, del seu treball efectiu i dels resultats obtinguts i  s’estableix que es concretarà en la seva descripció, estructura i abast d’acord a les diferents tipologies d’estudiantat (de nou accés, de cursos avançats, de PFG, etc.).

 

2 Objectius:

La tutoria constitueix, doncs, un suport per a l’orientació a l’estudiantat tant en l’àmbit acadèmic, amb el seguiment de la progressió acadèmica i assessorament quant a la trajectòria curricular, com en el personal, amb assessorament sobre el procés d’aprenentatge.

D’altra banda, com es diu en el PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA UPC, del Vicerectorat de Docència i Extensió Universitària, CG 25/6 2003, i en el document de seguiment CG 13/5 2004, la tutoria, a més d’un servei a l’estudiant, és una eina per la millora de la qualitat docent, en el sentit que esdevé un observatori que permet obtenir informació molt valuosa de cara a generalitzar “bones pràctiques” i a detectar necessitats, mancances i insuficiències del nostre sistema educatiu. El pla d’acció tutorial de l’EPSEB vol recollir aquest esperit i portar les tutories més enllà d’un sistema d’informació i orientació de l’estudiantat.

 

3 Descripció, estructura i abast:

El pla d’acció tutorial que es presenta s’ha planificat en tres etapes. La primera contempla la fase inicial establerta per la UPC, la segona la fase no inicial i per últim el Treball Final de Grau / Màster. A més, està vinculat al sistema de garantia interna de qualitat i al pla d’estudis.

 

3.1 Tutories de fase inicial

Funcions:

 • Acollida de l’estudiantat de nou ingrés, segons es defineix en el Pla d’Acollida que contempla el SAIQ.
 • Informació sobre els serveis que ofereix l’Escola/Universitat.
 • Informació sobre normativa de permanència i superació de la  fase inicial.
 • Orientació sobre las “carències formatives en nivell pre-universitari” a superar. Per això es disposa de una prova de diagnosi sobre coneixements previs i de un curs zero semipresencial sobre matèries bàsiques.
 • Seguiment del rendiment al llarg del període per tal de procurar la superació de la fase inicial.
 • Anàlisi de les dificultats d’aprenentatge, i orientació pel que fa a adequació dels mètodes d’estudi, configuració de plans de treball realistes, utilització dels recursos que la universitat posa al seu abast, etc.
 • Emissió d’informes sobre actitud i incidències durant el període i gestió de la sol·licitud de continuïtat d’estudis, si escau.
 • En el cas d’estudiants sense dificultats per seguir els estudis, la tutoria ha de servir d’estímul per a l’obtenció de resultats d’excel·lència.

 

Es disposa d’una aplicació pensada per afavorir la comunicació tutor – estudiantat i facilitar la redacció d’informes de tutoria i la gestió de la sol·licitud de continuïtat d’estudis, si s’escau.

Com que no s’han de planificar actuacions que no es duran a terme i l’experiència diu que l’estudiantat no acostuma a respondre a les convocatòries de reunions presencials, cal fomentar la comunicació no presencial tutor – tutorat a través de l’aplicació mencionada més amunt.

Durant el transcurs del quadrimestre, a part d’atendre les demandes que puguin sorgir, es recomana fer un seguiment no presencial enviant mails periòdicament, recordant la normativa i suggerint l’anàlisi dels resultats que es van obtenint i la conveniència d’una reunió per tractar les possibles vies de solució en cas que aquests resultats no siguin satisfactoris. Mínim a meitat i abans del final del quadrimestre. A la web de l’aplicació es penjarà un calendari amb dates recomanades aproximades.

A final del quadrimestre es farà una orientació de matrícula segons els resultats obtinguts i es lliurarà un informe final de tutoria a través de l’aplicació.

 

Mentories

Recollint els fruits de l’experiència duta a terme en cursos anteriors, a partir del pla de mentories del programa Enginycat, a l’EPSEB es vol aprofitar el potencial de l’estudiantat dels cursos superiors i dels ex-alumnes per complementar les tasques d’acollida i orientació que es contemplen en els plans d’acollida i d’acció tutorial

 

3.2 Tutories de fase no inicial

Funcions:

 • Orientació docent “sota demanda”
 • Seguiment de l’assoliment de competències genèriques.
 • Orientació sobre els itineraris curriculars cercant l’adequació entre les expectatives i projectes acadèmics de l’estudiant i la seva disponibilitat de temps, fins a formular un pla de matrícula raonable.
 • En cas de baix rendiment acadèmic, orientació de matrícula vinculant. Per això es disposa d’una aplicació que facilita la comunicació tutor – estudiantat – administració durant el procés de matrícula.
 • Orientació professional, segons es defineix en el Pla d’Orientació Professional que contempla el SAIQ

 

3.3 Tutories de TFG/TFM

Funcions:

 • Fer el seguiment del desenvolupament del treball. Per això es disposa d’una aplicació que facilita l’emissió dels informes corresponents. 
 • Procurar que es desenvolupin les competències genèriques no assolides en les diferents assignatures cursades. 

 

3.4 Estudis de Màster

L’estudiantat de màster pot consultar amb els coordinadors de les assignatures aspectes sobre les metodologies docents o els models d´avaluació. En cas que ho considerin necessari, o si el dubte i l´assessorament es refereix a aspectes normatius, de matriculació, o de permanència, aquests podran derivar la consulta al cap d’estudis o al responsable administratiu de l´àrea acadèmica.

Un cop superat l´equador de les titulacions de màster, es plantegen xerrades informatives per comentar les opcions que els plans d´estudi ofereixen per completar els estudis de forma complementària a la superació d´assignatures estàndards, amb les diferents formes de desenvolupar el TFM.